porovná, jak lidé žili dříve a jak žijí dnes

CJS-CJS-003-ZV5-013
divider

Popis a zdůvodnění

Pro orientaci v minulosti i současnosti je nezbytné, aby žák rozlišoval, co zůstává stejné a co se mění. Tuto schopnost rozvíjí s využitím zdrojů, které jsou mu blízké a pocházejí buď z jeho rodiny (např. fotografie z rodinného alba, videa, předměty, které se v rodině dochovaly), nebo z regionu, ve kterém žije (dochované například v regionálním muzeu, pamětní síni nebo skanzenu), zdrojem může být i historická budova (např. zemědělský statek, industriální památka).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s časovou osou
  • seznamuje se se zdroji poznání o historii – vyhledá fotografii nebo předmět, navštíví pamětní síň nebo regionální muzeum
  • s využitím názorných příkladů identifikuje rozdíly mezi minulostí a současností podle stanovených ukazatelů (např. práva a povinnosti dětí, vztah ke zvířatům, pracovní činnosti, vybavení budov, co bylo pro rodinu důležité, dopravní prostředky, způsob odívání)
  • porovná, co se změnilo a co zůstává stejné
  • ukazuje proměnu krajiny a sídel na historické mapě regionu a státu
  • objasní na příkladech, jak objevy a vynálezy zásadně proměnily způsob života lidí (nejen technické objevy, ale např. změna paradigmatu na postavení Země ve vesmíru)
  • posoudí hodnověrnost informací ve zpracování historické události (např. ve filmu, literárním příběhu)

Očekávané výsledky učení

Vzdělávací oblasti