zkoumá lokální historii prostřednictvím vlastního bádání nejméně ve dvou zdrojích

CJS-CJS-003-ZV5-012
divider

Popis a zdůvodnění

Žák si osvojuje dovednost práce s historickými prameny. Tato dovednost mu umožňuje, aby si ověřil vlastní schopnost získat odpovědi na historicky zaměřené dotazy a formulovat na jejich základě příběh. Předpokládá se jeho zapojení při vyhledávání pramenů (např. rodinné fotoalbum, předměty v muzejní sbírce, objekty ve veřejném prostoru). Historický příběh může mít různou formu výstupu a sdílení (např. psaný příběh, rodokmen, komiks, komentované živé obrazy, prezentace s navazující diskusí).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s dostupnými prameny z více zdrojů
  • vyhledá pamětníka konkrétní události ve vlastní rodině či blízkém okolí
  • vyhledá další zdroje: fotografie, dobové artefakty, rodinné záznamy, dopisy apod.
  • položí dotazované osobě připravené otázky, zaznamená odpovědi
  • vytvoří příběh pamětníka na základě získaných vzpomínek a dalších pramenů
  • zjišťuje, proč se v místě nachází daný historický motiv, z jaké je doby, co a koho připomíná, jakou má funkci nyní a jakou mohl mít dříve
  • uvědomí si, že vnímání dané události záleží na osobě nebo jiném zdroji, který ji popisuje

Očekávané výsledky učení

Vzdělávací oblasti