rozlišuje příčiny a důsledky lidských konfliktů a spolupráce v dějinách

CAS-DEJ-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Konflikty byly a jsou základním hybatelem politického, sociálního i technologického vývoje. Jejich dlouhodobé dopady dodnes ovlivňují život žáků. Očekávaný výsledek učení umožní žákovi promýšlet v konkrétním kontextu koncepty hrdinství, zrady, pasivního postoje, solidarity a spolupráce. Umožní mu lépe porozumět antropologickým konstantám chování člověka v mezních situacích. Rozvíjí schopnost formulovat hypotézu a konceptuálně rozvažovat o dějinné kauzalitě a principu anachronismu hodnocení lidského jednání v minulosti. Aktivní zkoumání fenoménu konfliktu a války umožní lépe promýšlet genezi konfliktů v současnosti a zasadit se o splnění podmínek, které konflikt nahrazují spoluprací. 

Žák porovnává vybrané konflikty z různých časových období a popisuje, jak se mění příčiny, důsledky, použité technologie a role dobových aktérů. Jako příklady lze zvolit pouze konflikty z 18. až 20. století. Důraz na konflikty je vyvážen příklady spolupráce – ať už se jednalo o spolupráci navzdory konfliktům (např. zachránci Židů v letech 2. světové války, příklady válečné solidarity), nebo v době míru, která umožnila konfliktům předcházet.

Očekávaný výsledek učení naplňuje mezipředmětové a průřezové vztahy – spojitost mezi proměňujícími se technologiemi a možnostmi mediálního zobrazení konfliktu, tj. jak technologie a média ovlivňují jeho průběh (doba trvání konfliktu, dobové diskuse nad smyslem použití konkrétních technologií a dopadem veřejného mínění na rozhodování jednotlivých aktérů).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • společně s vyučujícím analyzuje příklady způsobů jednání dobových aktérů a zamyslí se nad obhajitelností chování, vysloví vlastní hypotézy, vymezuje se vůči předloženým příkladům a nabízí vlastní alternativy chování
  • na vybraném příkladu doloží, co bylo příčinou a důsledkem jednání různých sociálních skupin a aktérů; doloží příklady anachronismu posuzování aktérů na vybraných konfliktech a vysvětlí dobovou podmíněnost hodnocení
  • s pomocí učitele vytvoří myšlenkové mapy a množiny trvajících a měnících se příčin/důsledků a k navrženým množinám přiřadí konkrétní konflikty, na příkladech argumentuje své závěry  
  • rozlišuje role různých sociálních a genderových skupin v konfliktu, popíše příčiny a důsledky pronásledování různých způsobů chování v době konfliktu
  • pomocí časové osy doloží význam různých technologických objevů/invencí na proměnu válečných konfliktů v čase a obdobně demonstruje vliv médií na vnímání konfliktů tehdy a dnes
  • určí, které příčiny konfliktu lze považovat za dlouhodobé, tj. častěji se opakující, a na příkladech doloží, které příčiny lze naopak považovat za typické jen pro některé konflikty; obdobně postupuje v případě důsledků
  • obdobným způsobem zkoumá příklady spolupráce – ať už se jednalo o spolupráci navzdory konfliktům, nebo v době míru, která umožnila konfliktům předcházet a jejíž selhání lze vnímat jako zásadní příčinu následného konfliktu

Očekávané výsledky učení