rozpozná jednoduchý výzkumný problém a jeho možné řešení

KRP-BAD-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • rozvíjím dovednost žáků “klást jednoduché výzkumné otázky” - zaměřím se s žáky na klíčové pojmy v otázce; upozorňuji na jednoduchost a jasnost otázek; na více-významovost slov; na rozlišení mezi otevřenou a uzavřenou otázkou a jaké odpovědi mohou generovat; rozebírám s žáky možnosti proveditelnosti pozorování, měření nebo zkoumání pomocí otázky
 • zaměřuji pozornost žáků na denní pozorování věcí, které souvisí s klíčovými pojmy otázek
 • upozorňuji žáky na různé věci k pozorování, které se mohou zdát být věcmi běžnými (automatizovanými), kterých si už žáci nemusí všímat
 • upozorňuje, že všímavost je základ vědeckého bádání - zadávám úkoly, aby žáci identifikovali to, čeho si ve svém okolí všimli a vybízím se k charakterizování všimnutých věcí
 • chystám si zdroje a informace k formulování otázek a věcem, kterých si žáci všímají
 • poukazuji na to, že vždy je důležité s k věcem načíst, co nejvíce (a proto potřebuji mít otázky jednoduché)
 • vedu žáky k formulování jednoduchých otázek a vyhledávání zdrojů (jednoduchá otázka = úzké téma = úzký zrdoj informací)
 • pomáhám žákům najít potřebné materiály a zdroje pro jejich individuální či skupinové bádání
 • vedu žáky k tomu, aby si vytvářeli konkrétní plán, který jim umožní získat odpovědi na jejich výzkumné otázky
 • nabízím žákům různé postupy bádání, které souvisí s formulovanou výzkumnou otázkou (př. jak spolužákům chutnají školní obědy - mohou řešit rozhovorem, dotazníkem, pozorování nedojedených zbytků apod.; za jak rychle vyklíčí hrách, ječmen, pokud mají stejné podmínky - pozorování, metriku času, arch pro zaznamenávání, stanovení záznamového času apod.)
 • upozorňuji na vlastnosti výzkumu - přesnost, pečlivost a poctivost
 • pomáhám žákům shrnout relevantní závěry z jejich bádání a poukazuji na důležité informace pro sdílení s ostatními spolužáky
 • mluvím s žáky o tom, jak rozpoznat podložené a nepodložené informace v souvislosti s jimi řešeným výzkumným problémem
 • chválím žáky za jejich práci, vyzdvihuji to, co dělali dobře a mluvím s nimi o tom, co by mohli udělat jinak, a jak se mohou pro příště zlepšit

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: výzkumný problém

 • formuluje jednoduché otázky, na které lze hledat odpovědi pozorováním, měřením či zkoumáním

komponenta: postupy a realizace bádání

 • naplánuje a realizuje bádání umožňující získat informace k řešení jednoduchého problému

komponenta: podloženost řešení

 • popíše, v čem je rozdíl mezi podložené od nepodložených názorů, tvrzení

Očekávané výsledky učení