odhadne a změří vhodnými měřidly vzdálenost, čas, hmotnost a teplotu, výsledek měření uvede se správnými jednotkami a zjištěné informace využije v praktických situacích

CJS-CJS-004-ZV5-020
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem je první seznámení s měřením různých fyzikálních veličin, které žák zná z běžného života. Učí se zvolit vhodné měřidlo, seznamuje se s jednotkami veličin a jejich velikostmi, měl by zkoušet velikosti veličin i odhadovat. Pro pochopení jednotek času je podstatná i orientace v čase.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • odhadne vybrané vzdálenosti, poté je změří a měření porovná se svým odhadem
 • odhadne hmotnost konkrétního předmětu, změří a výsledek měření porovná se svým odhadem
 • měří teplotu v několika následujících dnech (nebo hodinách během jednoho dne), zjištěné hodnoty zaznamenává (tabulka, graf, za pomoci digitálních technologií)
 • ze záznamu čte údaje a zjistí, zda teplota v daném období rostla, nebo klesala
 • odhadne, za jak dlouho urazí danou vzdálenost různými způsoby pohybu (nebo jakou vzdálenost urazí různými pohyby za daný čas) a při kterém způsobu pohybu bude nejrychlejší a nejpomalejší
 • změří, za jak dlouho danou vzdálenost urazí, měření porovná se svým odhadem
 • k měření používá různé typy měřidel, včetně digitálních
 • orientuje se v čase, pracuje s časovými údaji
 • rozliší části dne, popíše a uspořádá události v čase
 • určí čas pomocí analogových hodin
 • převede čas mezi analogovým a digitálním vyjádřením
 • převede časové jednotky mezi sebou (dny, hodiny, minuty)
 • orientuje se v kalendáři a řeší s jeho pomocí reálné problémy s časovými údaji (např. rozvrhy, jízdní řády)

Očekávané výsledky učení