na příkladech chemického složení a vlastností látek běžně užívaných v domácnosti zdůvodní možnosti a limity jejich využití

CAP-CHE-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem tohoto vzdělávacího výstupu je postupné seznámení žáků s nejrůznějšími skupinami látek běžně se nacházejících v domácnosti a osvojení si dovedností, jež povedou k cílenému a bezpečnějšímu zacházení s těmito látkami. Žáci uvedou příklady rozpouštědel, která se běžně používají v domácnosti, rozliší jednotlivé typy rozpouštědel a rozhodnou o jejich použití v konkrétních situacích. Dále popíšou chemické složení a vlastnosti vybraných hnojiv a experimentálně ověří vliv jejich nadbytku a nedostatku hnojiv na rostlinu. S ohledem na udržitelnost se seznámí s riziky nadužívání hnojiv v zemědělství. Rovněž se v rámci tohoto výstupu seznámí s pojmy silná a slabá kyselina, silná a slabá zásada, látka neutrální a pH. Pomocí experimentálně naměřených hodnot pH určí acidobazický charakter vybraných látek a současně využívají běžně dostupné indikátory pH k vizualizaci barevné změny doprovázející změnu pH roztoku přidáním jiné látky. V neposlední řadě se seznámí s chemickou podstatou koroze železných a měděných materiálů, jejími důsledky na jejich kvalitu a možnostmi ochrany těchto materiálů.

Výstup cílí na propojení znalosti bezpečnosti práce a obecných možností a důvodů využití běžně dostupných látek s poznáním jejich chemického složení.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • uvede příklady polárních a nepolárních rozpouštědel používaných v domácnosti a vysvětlí důvod jejich používání
 • volí vhodné rozpouštědlo k odstranění konkrétních nečistot
 • schematicky vyjádří podstatu procesu koroze železných a měděných materiálů
 • vybírá vhodné přípravky zajišťující ochranu kovů proti korozi
 • experimentálně zjistí a porovná pH běžně dostupných roztoků látek
 • popíše vztah mezi hodnotou pH a možnostmi použití látek
 • uvede příklady běžných kyselin a zásad a jejich využití v domácnosti
 • vysvětlí souvislosti mezi kvalitou vody a jejím pH
 • navrhne řešení modelových situací zhoršené kvality vody v bazénu
 • navrhne a provede experiment ověřující vliv zálivky na růst rostliny
 • popíše složení základních hnojiv a jejich význam pro rostliny
 • zhodnotí negativní účinky paliv, rozpouštědel, hnojiv a pesticidů na životní prostředí a zdraví člověka

Očekávané výsledky učení