uplatňuje účelné způsoby chování při mimořádných událostech, vysvětlí funkci základních složek Integrovaného záchranného systému

CJS-CJS-005-ZV5-027
divider

Popis a zdůvodnění

Výuka je zaměřená na ochranu zdraví a bezpečí v situacích bezprostředně ohrožujících zdraví a život, zejména za mimořádných událostí. Žák charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z konkrétních situací běžného života i ohrožení v souvislosti se vznikem mimořádných událostí. V modelových situacích rozpozná varovný signál „Všeobecná výstraha“ a v případě jeho zaznění adekvátně reaguje, bezpečně postupuje při evakuaci (řídí se pokyny dospělých). Uvede čísla telefonních linek tísňového volání, včetně možnosti jejich použití na mobilu, v modelových situacích dokáže komunikovat s operátorem. Je si vědomý důsledků bezdůvodného použití tísňového volání. Podporou ve výuce může být přímá spolupráce se složkami IZS.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • diskutuje o mimořádných událostech, o jejich příčinách a následcích
 • rozezná varovný signál „Všeobecná výstraha“ a popíše, k čemu slouží
 • zvládá základní postupy jednání v případě zaznění varovného signálu
 • rozliší další signály (Požární poplach a Zkouška sirén), vysvětlí, k čemu slouží
 • orientuje se na mobilu, nalezne zde čísla tísňového volání
 • uvede čísla linek tísňového volání (158, 150, 155, 112)
 • předvede v modelové situaci komunikaci s operátorem tísňové linky
 • uvede důsledky bezdůvodného volání na tísňovou linku
 • při evakuaci školy postupuje podle naučených postupů
 • vysvětlí pojem Integrovaný záchranný systém a jeho úlohu při ochraně zdraví a bezpečí obyvatel
 • uvede na konkrétních příkladech základní úkoly Policie ČR (ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti), HZS ČR (ochrana života, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech) a Zdravotnické záchranné služby (poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo osobám, které jsou v přímém ohrožení života)

Očekávané výsledky učení