aplikuje zásady bezpečného chování při antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy na místech, kde se pohybuje

CZB-VZB-004-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Na základě konkrétních příkladů žáci rozlišují mimořádné události, které vznikají vlivem přírodních sil, vlivem nehod, v důsledku průmyslových a jiných havárií a teroristických útoků. Uvádějí příčiny jejich vzniku a možné dopady na zdraví, životy lidí, majetek a životní prostředí. OVU vede žáky k tomu, aby se chovali způsobem, který nezpůsobí vznik mimořádných událostí, sníží jejich negativní dopad na zdraví, životy lidí a životní prostředí, umožní základní ochranu zdraví a přežití.

Problematika ochrany za mimořádných událostí prostupuje vzděláváním žáků od 1. stupně ZŠ. Osvojení správného bezpečného chování při mimořádných událostech a krizových situacích patří k základní připravenosti pro život (Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030). OVU směřuje k tomu, aby žáci dokázali znalosti o mimořádných událostech, které vznikají vlivem přírodních sil (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, laviny, vichřice atd.), ale i vlivem nehod (řetězové dopravní nehody, nehody na železnicích, pád letadla atd.), průmyslových a jiných havárií (havárie chemičky, elektrárny, muničního skladu, výbuch v dole atd.) a teroristických útoků, využívat k ochraně zdraví a bezpečí. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje mimořádné události, které vznikají vlivem přírodních sil (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, laviny, vichřice atd.), vlivem nehod (řetězové dopravní nehody, nehody na železnicích, pád letadla atd.), v důsledku průmyslových a jiných havárií (havárie chemičky, elektrárny, muničního skladu, výbuch v dole atd.) a teroristických útoků
  • rozpozná základní složky IZS a popíše jejich činnost
  • vysvětlí význam IZS při vzniku mimořádných událostí
  • uvede základní způsoby chování v případě vzniku mimořádných události (povodně, vichřice, únik nebezpečné látky atd.)
  • objasní na modelových příkladech základní podmínky pro přežití v přírodě

Očekávané výsledky učení