kriticky hodnotí volbu drogistických produktů pro vlastní použití

CAP-CHE-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

K tomu, aby žák dokázal kriticky vyhodnotit, které kosmetické a drogistické produkty z pestré nabídky je vhodné užívat, je nutné naplnit dílčí kroky. Mezi ty patří schopnost vyhledávat v dostupných databázích, přehledech a aplikacích informace o vlastnostech aktivních látek a skupin aktivních látek obsažených v těchto produktech. Žák popíše funkci aktivních látek a jejich vliv na organismus. S těmito informacemi dále pracuje s cílem zhodnotit klady a zápory jednotlivých produktů a při porovnání nezapomíná zohlednit ani aspekty přírodního či syntetického původu látek obsažených v produktu. Současně tento výstup cílí na vytvoření návyků správného zacházení, používání, skladování a likvidace těchto produktů.

Výstup podobně jako ostatní působí na objasnění důvodů užívání látek každodenní potřeby. Důraz je kladen i na zodpovědné zacházení s nimi na základě etiket.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • objasní roli vybraných drogistických přípravků v domácnosti a uvede jejich příklady
  • vysvětlí funkci aktivních látek ve vybraných drogistických produktech
  • zhodnotí klady a zápory využívání přírodních a syntetických drogistických produktů
  • na příkladech konkrétních produktů zdůvodní potřebu správného zacházení (používání, skladování, likvidace) s vybranými drogistickými produkty
  • na základě složení a vlastností určí použití vybraných výrobků

Očekávané výsledky učení