reflektuje osobní a společné problémy s ohledem na různé perspektivy navrhovaných řešení

KRP-RPS-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • nabízím skutečné společenské problémy, kde žáci musí zvážit různé perspektivy a navrhnout udržitelná řešení, kde vyjadřují vlastní hodnoty a přesvědčení o svém vlivu na vnímání problému 
 • zadávám projekty nebo eseje na zadané téma, které vyžadují analýzu problému
 • nabízím ve třídě případové studie nebo projekty zaměřené na skutečné sociální problémy
 • zaměřuji se na to, aby žáci analyzovali tyto situace z různých perspektiv a diskutovali o možných řešeních a jejich důsledcích 
 • podporuji reflexi nad vlastními reakcemi a srovnání s reakcemi ostatních
 • podněcuji žáky k aktivitě, nabízím ve třídě brainstormingové situace na konkrétní témata nebo problémy s ohledem na etické a sociální důsledky 
 • stanovuji žákům kritéria pro to, jak kriticky hodnotit nápady a zvažovat různé možnosti
 • podporuji je v tom, aby viděli hodnotu procesu hledání řešení
 • nabízím řešení, která mají různé etické a sociální dopady

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: definice běžných problémů

 • analyzuje problém z různých úhlů pohledu
 • diskutuje o možných důsledcích řešení a podává argumenty pro své návrhy
 • identifikuje problémy v každodenních situacích
 • rozděluje problémy na menší části a zkoumá jejich klíčové proměnné
 • používá vhodné metody k analýze problémů
 • vyvozuje ze svých zjištění závěry a aplikuje je do praxe

komponenta: rozpoznání subjektivity v problematizaci

 • analyzuje případové studie nebo skutečné situace, kde se projevuje subjektivita vnímání problémů
 • vede diskuse nebo píše eseje o tom, jak rozdílné perspektivy mohou vnímat stejnou situaci jako problém nebo příležitost
 • reflektuje nad vlastními reakcemi a srovnává je s reakcemi ostatních v různých kontextech (vyučovacích předmětech)

komponenta: různorodost řešení

 • zkoumá různá řešení pro komplexnější problémy
 • hodnotí důsledky různých řešení a jejich přiměřenost
 • stanovuje kritéria výběru
 • rozhoduje se pro nejefektivnější alternativu řešení
 • argumentuje a relevantně obhajuje vhodné řešení
 • účastní se brainstormingu na třídních projektech, přispívá více nápady a hodnotí možná řešení s ohledem na jejich praktičnost a kreativitu

Očekávané výsledky učení