využívá poznatky o komunikaci, jazyce a stylu k mluvenému nebo písemnému projevu přiměřenému situaci

JJK-CJL-001-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o komplexní využití poznatků o jazyce a stylu v běžné komunikaci i v tvorbě vlastních textů. Žák využívá nejen gramatická pravidla a věcnou správnost a uvědomuje si, komu je text adresován. Rozlišuje sféry komunikace a podle toho volí adekvátní jazykové prostředky.

Žák se vždy bude nacházet v odlišných komunikačních situacích (sociální sítě, živé setkání, formální události, zadání práce ve škole), kde bude muset volit adekvátní jazykové prostředky. V komunikaci či u tvorby vlastních textů je potřeba uplatňovat nejen obsahovou věcnost (držet se tématu) podepřenou kompetencemi z oblasti gramatiky, ale rozlišovat určité sféry komunikace (každodenní, odborná, expresivní) a v závislosti na nich dodržovat etické postupy (pravidla respektující komunikace, tykání/vykání atd.).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • porozumí zadání textu či obsahu, na který má text tvořit nebo adekvátně reagovat v komunikační situaci
  • aplikuje získaná pravidla jazykové normy podle svých schopností do tvorby textů nebo komunikační situace
  • rozliší sféry (prostředí) pro komunikaci a to, komu je obsah určen (kamarádi při hře, diskuse na internetu, přednáška před spolužáky, dopis organizaci)
  • zvolí a uplatní vhodné etické postupy podle svých schopností pro prostředí a adresáta (respektující komunikace, oslovení, nepoužívání argumentačních faulů, stereotypy, generalizování atd.)

Očekávané výsledky učení