rozpozná manipulaci v komunikaci a dokáže reagovat přiměřeně svému věku

JJK-CJL-001-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Manipulace je jednou z praktik komunikace, kdy se mluvčí snaží ovlivnit úsudek a jednání adresáta. Žáci se učí na základě konkrétních příkladů odhalovat techniky verbální i neverbální manipulace. Sledují záměr autora, tedy s jakým cílem a na koho je vybraný příklad komunikační situce zaměřený. V modelových situacích se učí na manipulativní jednání reagovat.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvědomuje si a formuluje souvislosti mezi čteným textem nebo audiovizuálním sdělením a vlastními životními i čtenářskými zkušenostmi
  • kriticky posoudí myšlenky obsažené v textu nebo v jiném sdělení
  • zhodnotí informace, které se dozvěděl, a dává je do souvislosti s těmi, které již zná
  • ptá se na konkrétní informace a jejich zdroje
  • rozpozná situace, kde se může s manipulací setkat: běžná komunikace, mediální komunikace, marketing, reklama

Očekávané výsledky učení