v mluvené komunikaci používá osvojené jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru a dané komunikační situaci

JJK-CJL-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák získává základní znalosti o jazyce a jazykovém systému a užívá je v praktické komunikaci. Rozlišuje jazykové prostředky s ohledem na konkrétní komunikační situaci, vyjadřuje se jasně, srozumitelně, dbá na pečlivou výslovnost, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných situacích, využívá pestrost slovní zásoby.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • mluví v přiměřeném tempu, se správnou intonací, větným přízvukem, dynamikou a melodií
  • vhodně užívá slovní tvary v komunikační situaci
  • tvoří souvislé větné celky
  • vhodným způsobem vyjádří prosbu, oznámení, přání, rozkaz, otázku, omluvu
  • použije slova citově zabarvená a neutrální podle komunikační situace
  • používá spisovnou výslovnost a rozliší situaci, kdy je vhodné použít spisovnou, nebo nespisovnou podobu jazyka
  • rozliší základní prvky komunikace formální/veřejné oproti základním prvkům komunikace neformální/soukromé
  • dodržuje společně stanovená pravidla pro vedení diskuse nebo dialogu

Očekávané výsledky učení