uspořádá si svá díla a sdílí je s ostatními

UAK-VFV-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se postupně učí vybírat a třídit svá díla. Posuzuje, co je na nich pro něj samotného důležité, neobvyklé nebo překvapující, čím se odlišují od ostatních děl. Učí se je popsat a charakterizovat. Měl by sám přicházet na to, podle čeho díla může třídit, například podle tématu, prostředků, které použil, zvolených postupů apod. Na kritéria třídění by měl přicházet sám, postupně by je měl zpřesňovat a porovnávat s kritérii ostatních. Důležité je to, že se současně učí používat pojmy oboru výtvarné výchovy a filmové výchovy a rozvíjí si tím své verbální vyjadřovací schopnosti a obohacuje si slovní zásobu. Vhodná jsou nejen vyjádření ústní, ale také i písemná, například formou deníků, poznámkových sešitů či jakýchkoli jiných záznamů, například i s použitím digitálních technologií – fotografie, videozáznam apod.

Žák se učí tvorbu vlastní i ostatních prezentovat a sdílet a také respektovat odlišné postoje a vyjádření. Tento výstup podporuje jeho sebedůvěru ve své vlastní tvůrčí schopnosti, učí se jím navracet se k výsledkům vlastní práce s určitým odstupem, uvědomovat si svůj vlastní pokrok a považovat svoji tvůrčí práci za podstatný zdroj další motivace.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvědomuje si, že vnímání vlastních děl je důležitou součástí tvůrčí práce, která je plnohodnotná jako vlastní tvorba a také vyžaduje čas
  • učí se pro svá díla zvolit název, případně je evidovat (např. uvede datum jejich vzniku), učí se ukládat díla vzniklá v digitální podobě 
  • učí se díla dokumentovat, například fotografií, videem nebo i slovním popisem 
  • ke své práci se po určitých etapách opakovaně navrací, pozorně je opětovně vnímá, přemýšlí o nich, popisuje je a charakterizuje 
  • nachází pro výběr svých děl a roztřídění různá kritéria, která v průběhu let zpřesňuje, proměňuje
  • učí se vystihnout, v čem spatřuje ve své práci pokrok a proč 

Očekávané výsledky učení