vytváří vlastní komunikáty s využitím osvojených mluvnických a pravopisných pravidel a znalosti vybraných slohových útvarů

JJK-CJL-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je veden k pochopení stavby jednoduchých psaných textů a k vědomému užívání základních poznatků o skladbě věty a souvětí při tvorbě vlastních komunikátů. Propojuje formální a obsahovou stránku tvorby komunikátů a směřuje k funkčnímu využití těchto poznatků v komunikaci.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • píše správné tvary písmen a číslic, píše slova a větné celky
 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
 • při psaní vlastního textu využívá znalost pravopisných pravidel: y/ý po tvrdých souhláskách; i/í po měkkých souhláskách; y/ý a i/í po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a běžně používaných slovech příbuzných; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; spodobu znělosti souhlásek; koncovky podstatných jmen; koncovky sloves v přítomném čase
 • píše velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen
 • rozpozná podstatná jména, slovesa, spojky a předložky
 • na základě znalosti základních větných členů užije v psaném projevu v příčestí minulém správně i/y/a (jednoduchý podmět vyjádřený/nevyjádřený)
 • používá v písemném projevu správná interpunkční znaménka na konci větných celků
 • rozpozná větu jednoduchou a souvětí a zdůvodní základní případy užití interpunkčních znamének
 • spojí věty jednoduché do souvětí a vhodně obmění strukturu textu s ohledem na svůj komunikační záměr
 • rozliší přímou a nepřímou řeč v psaném projevu
 • využívá znalost o podobě slohových útvarů (vypravování, pozvánka, popis, dopis, oznámení, zpráva, blahopřání, dotazník) při tvorbě vlastního textu
 • posoudí úplnost a neúplnost vytvořeného textu
 • vytvoří osnovu k danému textu 
 • využívá osnovu při tvorbě vlastního textu
 • tvoří krátké texty v digitální podobě

Očekávané výsledky učení