využívá znalosti o slovní zásobě a způsobech jejího rozšiřování v komunikaci a při práci s textem

JJK-CJL-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Rozšiřování slovní zásoby je nutnou podmínkou pro tvoření vlastních textů a podporou při rozvíjení komunikačních dovedností. Bohatost slovní zásoby umožňuje přesné a jasné vyjádření, a to jak v ústní, tak v písemné podobě. Zároveň usnadňuje porozumění vyjádřením druhých.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • použije ve vlastním sdělení vhodná slova souřadná, nadřazená a podřazená
  • nahradí slova v daném kontextu slovy se stejným nebo podobným významem
  • vhodně použije slova opačného významu
  • rozlišuje slova, která nesou více významů, v daném kontextu
  • rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku a rozumí pojmu příbuzné slovo
  • odhaduje význam neznámého slova z kontextu
  • vyhledá význam slova ve slovníku

Očekávané výsledky učení