rozpozná nepřímo vyjádřené významy běžně užívaných forem sdělení

KKK-POR-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • do výuky pravidelně zařazuji také krátké autentické texty a jiná jazyková či obrazná sdělení (obrázky, ilustrace, fotografie, mapy, videa apod.)
  • pravidelně s žáky hovořím o jejich porozumění jazykovým či obrazným sdělením, diskutuji s nimi o jejich možných významech
  • vytvářím jednoduché situace, při kterých jsou žáci nuceni volit mezi různě vhodnými receptivními strategiemi (např. mezi rozlišením podstatných a okrajových informací v textu, mezi snahou pochopit celkovou situaci a najít odpověď na konkrétní otázku ve zvukové nahrávce či videu apod.); žákům pomáhám vybrat vhodnout strategii a zpětně s nimi na tento proces reflektuji
  • uvědomuji si, že žákův neúspěch v řešení úkolu nemusí plynout z jeho neporozumění dané látce, ale pouze ze způsobu zadání takového úkolu

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: úroveň pozornosti a zapojenosti do komunikačního aktu

  • ve svém jednání demonstruje porozumění obsahu běžně užívaných mluvených, psaných či vizuálních komunikátů (např. obsahu verbálních sdělení či instrukcí, krátkých textů, doprovodných obrázků a ilustrací)
  • s pomocí druhých rozpozná, popř. reaguje na některé nepřímo vyjádřené významy (např. hlavní poselství příběhu)

komponenta: funkčnost a situačnost

  • používá omezenou škálu receptivních strategií (např. rozlišování mezi podstatnými a okrajovými informacemi)

Očekávané výsledky učení