reaguje správně na základní pokyny, povely, signály a vykonává podle nich individuální i týmovou pohybovou činnost

CZB-TEV-002-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- používá osvojované tělocvičné názvosloví, správně reaguje na pokyny, povely, signály a s ohledem na svoje možnosti a podle nich vykonává individuální i týmovou pohybovou činnost 

Tělocvičné názvosloví a dorozumívání při TV je velmi specifické. Pro organizaci a realizaci pohybových činností se používají jak oficiální tělocvičné pojmy, tak různá zkratkovitá pojmenování, smluvená gesta a zvukové signály. Osvojování daných pojmů a dalších prvků dorozumívání v TV je postupné a souvisí s konkrétními pohybovými činnostmi, na jejich základě je žák schopný provádět bezpečně konkrétní činnosti. S danou terminologií by měl být žák seznamován od začátku vzdělávání v TV. 

Znalost tělocvičného názvosloví, pokynů, povelů a gest je důležitá pro organizaci a realizaci pohybových činností v TV i při dalším studiu a v životě. Schopnost používat tělocvičné pojmy a další prostředky dorozumění patří k základním znalostem a dovednostem žáka.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenovává základní tělocvičné polohy, postoje, pohyby (na základě ukázky, obrázku) 
  • rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví, signálům, pokynům a povelům souvisejícím s pohybovými činnostmi a s organizací skupiny
  • reaguje na známé povely, pokyny a signály (verbální, vizuální) a realizuje podle nich pohybové činnosti 
  • rozumí potřebě znát pojmy a respektovat pokyny s ohledem na realizaci pohybových činností a bezpečnost při jejich provádění 

Očekávané výsledky učení