spolupracuje při organizaci pohybových činností ve známých prostorách určených pro realizaci tělesné výchovy

CZB-TEV-002-ZV5-010
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- spolupracuje podle pokynů učitele (asistenta pedagoga) při organizaci prostoru a pohybových činností ve známých prostorách určených pro realizaci tělesné výchovy 

Organizace prostoru a činností je specifickou složkou bezpečné a bezproblémové realizace pohybových činností ve školní TV i při mimoškolních aktivitách. Žák by měl být schopný adekvátně reagovat na pokyny k organizaci prostoru i činností a spolupracovat při přípravě s ostatními. 

Spolupráce při organizaci prostoru a pohybových činností je jedním ze základních předpokladů bezpečné realizace pohybových činností, především týmových. Společná organizace TV může výrazně napomáhat vzájemné spolupráci, proto je vhodné ji zařazovat do TV již od 1. stupně základního vzdělávání. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • připraví konkrétní náčiní a nářadí (podle pokynů učitele) 
  • uspořádá náčiní a nářadí v prostoru vzhledem k bezpečné realizaci pohybových činností 
  • realizuje samostatně nebo ve spolupráci se spolužáky opakované činnosti při organizaci prostoru a pohybových aktivit

Očekávané výsledky učení