spolupracuje při organizaci prostoru a pohybových činností ve známých i méně známých prostorách určených pro realizaci pohybových činností

CZB-TEV-002-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Pohybové činnosti nejsou organizovány jen v tělocvičně nebo na hřišti školy, žáci se v průběhu výuky dostávají k pohybovým činnostem realizovaným v přírodě, v horském zimním terénu, případně na kole, na lodi atd. Nová prostředí znamenají i jiné postupy a pravidla pro organizaci bezpečné pohybové činnosti. Žák by měl být schopný pomoci při organizaci prostoru a pohybových činností i v jiných podmínkách, než je škola.

Spolupráce při organizaci prostoru a pohybových činností je jedním ze základních předpokladů účelné a bezpečné realizace individuálních i týmových pohybových činností. Společná organizace v TV ve škole i v prostředí letní a zimní přírody může významně napomáhat vzájemné spolupráci žáků, proto je vhodné ji zařazovat do TV i na 2. stupni v nových podmínkách a při nových činnostech. Schopnost samostatně se podílet na organizaci pohybových činností je vhodná nejen pro další pohybové učení při návazném studiu, ale i při organizaci rekreačních pohybových činností v dalším životě.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně spolupracuje na organizaci prostoru a pohybových činností opakovaných ve známých prostorách a činnostech TV ve škole
  • spolupracuje podle pokynů na organizaci prostoru a pohybových činností při činnostech v nových prostorách letní a zimní přírody, při přípravě pohybových činností pro mladší žáky atd.

Očekávané výsledky učení