posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých s využitím příkladů přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím

CZB-VZB-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Ve výuce žáci získávají dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby dokázali o zdravotním stavu člověka uvažovat v celostním přístupu, tj. v propojení všech složek zdraví. Sledují faktory, které ovlivňují lidské zdraví, poznávají, jak uspokojování lidských potřeb souvisí s kvalitou zdraví. Lze tedy očekávat, že žáci budou schopní na praktických příkladech objasnit vzájemnou propojenost jednotlivých složek zdraví. Otevření rozpravy nad definicí pojmu zdraví poskytne žákům příležitost volně vyjádřit svůj názor a zároveň umožní učiteli získat informace o tom, do jaké míry jsou žáci schopní znalosti o zdraví aplikovat v běžném životě. 

Výchova ke zdraví a bezpečí předkládá žákům problematiku zdraví v holistickém pojetí. OVU vytváří pro žáky příležitosti k odhalování a hlubšímu poznávání vztahů mezi jednotlivými složkami zdraví, což je základem rozvoje zdravotní gramotnosti. Žáci si osvojují znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby dokázali navrhnout způsoby, jak zdraví aktivně podporovat a chránit (v souladu se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede faktory, které ovlivňují lidské zdraví (životní styl, prostředí, zdravotnická péče, genetické faktory)
  • vysvětlí na konkrétních příkladech zdraví jako stav úplné tělesné, psychické, sociální pohody
  • rozliší pozitivní a negativní vlivy na jednotlivé složky zdraví, které doloží konkrétními příklady
  • uvede příklady, jaký vliv mohou mít neuspokojené základní lidské potřeby na zdraví člověka

Očekávané výsledky učení