uvědomuje si důležitost celoživotního charakteru učení

KKU-SMU-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • propojuji výuku se zkušeností žáků a žákyň a zprostředkovávám jim smysl vyučovaného obsahu (proč se konkrétní obsah či kompetenci učí) 
 • podporuji žáky k dalšímu učení tím, že oceňuji jejich silné stránky, jejich snahu, pokrok a úspěchy 
 • zprostředkovávám žákům konkrétní příklady výstupů úspěšného učení ve vztahu ke škole i celkovému rozvoji osobnosti 
 • podporuji u žáků postoje (nastavení mysli), které jim pomáhají rozvinout a udržet motivaci (např. Mé schopnosti nejsou fixní, ale mohu je rozvinout a rostou s mým úsilím; Mohu uspět a už jsem v minulosti mnohokrát uspěl/a; Překonávám překážky a to mě posiluje) 
 • umožním žákům vidět celkový rámec učiva a porozumět, jak jednotlivé lekce přispívají k jejich celkovému rozvoji osobnosti 
 • vytvářím dynamické a interaktivní učební aktivity, které stimulují zvědavost a aktivní účast žáků 
 • při projektové výuce umožním žákům výběr témat, která jsou pro ně zajímavá, a přizvu je k plánování  
 • podporuji žáky v tom, aby projevovali své názory a potřeby a nebáli se při svém učení chybovat, o chybách přemýšleli a dále se z nich učili, vlastní chyby odkrývám žákům a žákyním jako příležitosti k učení 
 • dlouhodobě pozoruji snahu a vůli  
 • poskytuji zpětnou vazbu, která je konkrétní a umožňuje studentům cíleně zlepšovat své dovednosti 
 • poskytuji průběžnou zpětnou vazbu nejen na výsledky, ale také na postup a přístup k učení 
 • pro hodnocení práce žáků a jejich pokroku v učení využívám popisná kritéria (která jsou srozumitelná a korespondují s cíli výuky) 
 • při nastavování kritérií zohledňuji nejen očekávané výstupy, ale i evidenci o dosavadním pokroku žáků  
 • vedu žáky k sebehodnocení na základě kritérií, kterým rozumějí, a podporuji tím jejich odpovědnost za vlastní učení 
 • vedu žáky ke vzájemnému hodnocení pokroku v učení (vrstevnické hodnocení) na základě jim srozumitelných kritérií, a to za předpokladu, že se při tom daří zachovávat bezpečné prostředí 
 • poskytuji zpětnou vazbu tak, aby byla efektivně využitelná pro další učení žáků (ukazuje další krok ke zlepšení, je respektující, konkrétní, včasná a konstruktivní) 
 • preferuji pozitivní zpětnou vazbu 
 • rozlišuji mezi popisným a hodnotícím jazykem, využívám popisný jazyk jako podstatnou součást zpětné vazby a vedu k tomu žáky  
 • využívám různé způsoby poskytování zpětné vazby žákům a jejich práci (rychlejší zpětná vazba: ústní ocenění, palec nahoru, úsměv /časově náročnější zpětná vazba: písemná zpětná vazba, slovní hodnocení apod.) 
 • inspiruji žáky a žákyně tím, že se sám neustále učím, a to také od žáků a žákyň a spolu s nimi 

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: snaha, vůle 

 • aktivně se ptá otázky, diskutuje, spolupracuje s ostatními a hledá další způsoby, jak se hlouběji zapojit do učení 
 • k učení přistupuje s odhodláním (vysvětlí význam tvrzení: „Snažím se, jak nejlépe umím.“ - uvede příklady, kde se tato snaha dá pozorovat) 
 • vysvětluje, proč je důležité snažit se (uvede na příkladu z učení situaci, kdy díky snaze a vůli dosáhl zlepšení ve svých studijních výsledcích či kompetencích pro život) 
 • uvědomuje si, že úsilí a praxe jsou klíčem ke zlepšení dovedností, je ochoten pracovat na svém rozvoji a neustále se učit novým věcem (uvádí příklady situací ze života) 

 komponenta: motivace k učení 

 • je nadšený pro učení a má vnitřní motivaci k získávání nových znalostí a dovedností 
 • hledá smysl a důležitost ve svém vzdělávání (popisuje, proč se učí, proč se snaží o rozvoj svých dovedností) 
 • vybírá situace k učení, které jej motivují k dalšímu pokroku v učení (setrvání u učení, informální učení) 
 • chápe, že učení neprobíhá jen ve školních lavicích  
 • je si vědom, proč je třeba, aby se učil po celý život (odpovědnost za vlastní celoživotní učení) 

komponenta: koncentrace 

 • soustředí se na učení s minimálním rozptylováním (uzpůsobuje podmínky učení pro zvýšení vlastní koncentrace) 
 • dokončuje dílčí kroky úkolů  
 • zapojuje se aktivně při postupném poznávání, učení 

komponenta: zpětná vazba, rozvoj 

 • přijímá konstruktivní zpětnou vazbu od učitelů a spolužáků a využívá ji k zlepšení svých dovedností a znalostí (buduje si postoje a vztahy) 
 • učí se z vlastních chyb a aktivně pracovat na svém osobním rozvoji 
 • vybírá a zařazuje mezi své učení i úkoly, které nejsou jednoduché, jednoznačné 
 • reflektuje (svoji práci), uvědomuje si kvalitu toho, co dělá, pracuje s nedostatky a plánuje nezbytné kroky ke zlepšení 
 • přijímání rady, pochvaly, doporučení, využívá je v oblasti zlepšování svých učebních a pracovních metod a postupů 

komponenta: vzájemná pomoc při učení 

 • ochotně spolupracuje a pomáhá ostatní při učení, chápe důležitost vzájemné pomoci při dosahování učebních cílů 
 • uvědomuje benefity vzájemného hodnocení, pozitivní podpory druhých 
 • využívá prostředků informálního učení 

Očekávané výsledky učení