stanoví si plán osobnostního rozvoje, realizuje postupné kroky k dosažení stanovených cílů a vyhodnotí jejich dosažení

CSP-OSV-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Při dosahování očekávaného výsledku učení se žák učí stanovit si cíle osobnostního rozvoje, určit důležitost úkolů, plánuje činnosti a kroky k jejich dosažení. Průběžně pomocí sebereflexe sleduje svůj pokrok a to, co mu brání v dosahování cíle, případně přehodnocuje zvolené strategie a to, co je ochotný udělat pro překonání/zvládnutí překážek.

Práce s cíli je základní dovedností sebeřízení a sebeorganizace obecně, což je klíčový nástroj efektivního učení a práce a také preventivní faktor prokrastinace. Očekávaný výsledek učení podporuje motivaci k učení a řízení vlastního učení, ujasnění si životních postojů a záměrů a cílů osobnostního rozvoje. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vytváří si a průběžně upravuje plán rozvoje a určí v něm priority 
  • podle svých priorit si stanoví dlouhodobější cíl (např. do jednoho roku) a krátkodobý cíl (např. do jednoho měsíce) osobnostního rozvoje, který je přiměřený, konkrétní, měřitelný, dosažitelný a časově vymezený
  • při realizaci plán vyhodnocuje a stanoví si strategie, které mu pomohou cíle dosáhnout
  • při sestavování, monitorování a vyhodnocení plánu využívá různé nástroje včetně digitálních technologií
  • při hodnocení průběhu a výsledku realizovaných činností využívá základní principy sebehodnocení, analyzuje svou aktivitu a přínos v nich a zmapuje získané znalosti, dovednosti, postoje
  • v případě neúspěchu zhodnotí možné příčiny, které k němu vedly, a navrhne způsob, jak je překonat 

Očekávané výsledky učení