využívá příležitosti a výzvy pro rozvoj v různých oblastech vlastního života

KPP-NAP-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • podporuji aktivní účast žáků na tvorbě školního prostředí, které pracuje s jejich nápady a respektuje jejich přínosy a potřeby, například žákovské parlamenty, sněmy, akce žáků pro žáky
 • zapojuji žáky do participace - ve škole, v komunitě aj.
 • podněcuji vztah žáků k místu, kde žijí, například tím, že mapují, jak se místo (obec, krajina) vyvíjelo v minulosti, zkoumají souvislosti, přicházejí za místní samosprávou či komunitou s představami, vizemi o dalším vývoji
 • podporuji přetváření nápadů žáků a příležitostí v realitu, například prakticky pečujeme o místa v okolí školy, v obci
 • učím v krajině, pracuji při výuce s geniem loci
 • podněcuji divergentní myšlení žáků
 • integruji do výuky například: otevřené diskuze, otevřené otázky, kreativní úkoly, projekty
 • podporuji nepřímé učení prostřednictvím zkušeností - například experimentování a bádání; tvůrčí čtení a psaní; umělecké vyjádření – malování, divadlo aj.
 • využívám se žáky různé nástroje k zachycení myšlenek a nápadů, mj. brainstorming, brainwriting, myšlenková mapa, Metoda 6-3-5, nástroj Rybí kost, který slouží k rozpoznání a vizualizaci možných příčin dané situace; online brainstorming nástroje aj.   
 • zaměřuji se na to, aby žáci vhodně používali různé typy vyhodnocování a výběru reálných a smysluplných nápadů, například: podle stanovených kritérií; hlasování/bodování, škálování nápadů – jejich uspořádání do skupin podle jejich podobnosti nebo tématu
 • pro pokročilejší žáky zařazuji: 
  • SWOT analýza – silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby
  • prioritizace - vybíráme nápady, které mají největší potenciál dosáhnout cíl 
  • testování a prototypování – vybíráme několik nejlepších nápadů a testujeme je prostřednictvím prototypů, průzkumů nebo jiných metod, abychom ověřili jejich účinnost a proveditelnost
  • zapojení zainteresovaných stran – zaručuje, že vybrané nápady budou podporovány a mohou být úspěšně realizovány
  • vedu žáky k tomu, aby revidovali výběr nápadů podle potřeb a nových informací, které se objeví během procesu realizace
 • zájemce o založení žákovských firem seznamuji se zjednodušenými metodami, které se zaměřují na klíčové aspekty podnikání, například metoda Lean Canvas
 • nabízím žákům příležitost zapojit se do dobrovolných veřejně prospěšných projektů, známých jako dobrovolnictví, například podpora vrstevníků při učení, pomoc seniorům, asistence dospělým při osvojování nových dovedností, ochrana přírody, rozvoj komunitního života, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce aj. 
 • seznamuji žáky s principy, přínosy a formami vizualizací budoucích scénářů, vizí
 • podporuji žáky ve vytváření a sdílení jejich představ o tom, jak by se mohly situace v životě školy či v místě, kde žijí, vyvíjet, a poskytuji prostor pro diskuzi nad návrhy jejich scénářů
 • jako žákův průvodce usměrňuji tvorbu jeho vision boardu (koláž, kresba, online verze aj.) směrem k profesnímu, eventuálně i podnikatelskému a životnímu směřování
 • průběžně se žáky pracuji na rozkrývání jejich priorit, hodnot, kompetenčního portfolia atd.
 • diskutuji se žáky o hodnotách osobních, společenských, environmentálních, profesních
 • usiluji o to, aby lépe porozuměli světu kolem
 • upozorňuji žáky na možnosti a příležitosti k jejich profilaci a rozvoji silných stránek

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: rozpoznávání příležitostí a výzev

 • vyhodnocuje situace v různých oblastech života
 • rozpoznává příležitosti a výzvy pro změnu k lepšímu

komponenta: produkce nápadů a divergentní myšlení

 • navrhuje opatření ke zlepšení situací, okolí, místa, kde žije
 • nápady nechává volně plynout, v počáteční fázi je nehodnotí, sdílí je
 • využívá některé nástroje k zachycení myšlenek a nápadů
 • nachází pro svůj nápad argumenty a v případě potřeby získává podporu

komponenta: výběr nápadů a jejich hodnocení

 • vyhodnocuje a selektuje nápady
 • posuzuje hodnotu nápadu z pohledu různých zúčastněných stran
 • vyhodnocuje nápady na základě stanovených kritérií či na základě aktuálních možností svých nebo okolí
 • rozhoduje se, které nápady mají potenciál být realizovány
 • je otevřený novým přístupům, bádání, experimentování

komponenta: vizualizace budoucích scénářů

 • formuluje představy a vize týkající se budoucího vývoje současné situace
 • vizualizuje své dlouhodobé cíle v osobním i profesním životě, svoje priority
 • prozkoumává historický kontext různých situací, událostí, vývoje přírody a krajiny v místě, kde žije, v blízkém okolí, případně i ve světě a vizualizuje budoucí scénáře 
 • vizi přehodnocuje, nezdar vnímá jako zkušenost, nevzdává se, hledá nové cesty a východiska      

Očekávané výsledky učení