zdůvodní význam tělesné, intimní a duševní hygieny pro podporu zdraví a samostatně využívá osvojené dovednosti k regeneraci sil a předcházení stresovým situacím

CZB-VZB-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

OVU dává žákům prostor pro cílené upevňování zdravotně preventivních návyků. Dodržování zásad tělesné, duševní i intimní hygieny se tak stává přirozenou součástí jejich každodenního života. Výuka navazuje na aktivity žáků spojené se sestavováním a dodržováním denního režimu, kterým podporují vlastní tělesnou a duševní pohodu. V diskusích žáci zdůvodňují význam tělesné, duševní a intimní hygieny pro zdraví. Samostatně využívají osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. Učí se porozumět procesům regenerace, některé osvojované aktivity zařazují pravidelně do svého školního režimu a snaží se je využívat v osobním životě.

Očekávaný výsledek učení rozvíjí takové dovednosti žáků, které jim otevírají cestu ke zdravému životnímu stylu. Klíčové je přirozené dodržování zásad tělesné, intimní a duševní hygieny, pravidelné střídání učebních, pracovních a zájmových aktivit, relaxace a odpočinku, dodržování stravovacího, pitného, pohybového a spánkového režimu. V souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020–2030 je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost podpoře duševního zdraví nácvikem kompenzačních a relaxačních technik a vhodnými metodami rozvíjet dovednosti potřebné k regeneraci organismu, překonávání únavy, předcházení stresovým situacím.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zdůvodní význam dodržování zásad tělesné, duševní a intimní hygieny pro zdraví
  • zhodnotí, do jaké míry v průběhu vlastního pracovního týdne zařazuje aktivity, které přispívají k regeneraci organismu, např. správná životospráva, vhodná strava a dostatek tekutin, pravidelný pohyb (v dostatečném množství a intenzitě), dostatek spánku a odpočinku aj.
  • rozliší možné stresory, v případě dlouhodobého působení stresových faktorů kontaktuje odpovědnou osobu 
  • aplikuje kompenzační a relaxační techniky pro podporu tělesné a duševní kondice
  • účastní se aktivit cílených na rozvoj sociálních dovedností umožňujících zvládat stresovou zátěž

Očekávané výsledky učení