uplatňuje ohleduplné chování při navazování vztahů a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování, obrátí se na důvěryhodnou osobu či instituci v případě pocitu ohrožení

CJS-CJS-005-ZV5-031
divider

Popis a zdůvodnění

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví je pojímána komplexně s přesahem bio-psycho-sociálních aspektů a se zacílením na rozvíjení znalostí, dovedností a postojů žáka. Žák charakterizuje lidskou sexualitu jako kombinaci biologické a psychosociální složky osobnosti. V rámci výuky je přistupováno k tématu senzitivně, korektně, s využíváním aktuálních vědeckých poznatků z mnoha oborů.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše s užitím vhodné terminologie tělesné změny v období dospívání
  • používá správnou terminologii v souvislosti se sexualitou
  • spoluvytváří a udržuje dobré vrstevnické vztahy
  • je si vědomý toho, že někteří lidé se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a ohrožovat bezpečí druhých a že má právo takové chování odmítnout
  • v případě ohrožení se obrátí na odbornou pomoc

Očekávané výsledky učení