na základě zásad zdravého životního stylu plánuje a upravuje svůj denní režim a každodenní činnosti

CZB-VZB-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

V očekávaném výsledku učení jsou rozvíjeny dovednosti podporující zdravý životní styl tak, aby se postupně staly běžnou součástí života žáků. Výuka poskytuje žákům příležitosti zamýšlet se nad vlastním denním režimem, konfrontovat vlastní zdravotně preventivní chování s názory odborníků (zásadami zdravého životního stylu) a dalšími informacemi, které jsou prezentovány v médiích. Na základě osvojených poznatků o faktorech, které ovlivňují zdraví, a dosavadních zkušeností žáci zvažují možné úpravy vlastního denního režimu. Uvádějí argumenty, proč je pro životní pohodu důležité promýšlet rozložení aktivit v průběhu dne, a projevují ochotu naplánovaný denní režim dodržovat.

OVU významně přispívá k připravenosti žáků pro každodenní život. Učí žáky pohlížet na člověka celostně, tj. při posuzování zdravotního stavu sledovat všechny vzájemně se ovlivňující složky lidské bytosti (tělesnou, duševní, sociální, duchovní) a jejich interakci s prostředím. Režim dne je jedním ze základních faktorů ovlivňujících zdravotní stav. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • využívá znalosti a dovednosti o fungování organismu a vlivech působících na lidské zdraví
  • uvádí argumenty, jimiž dokládá potřebu dodržování pravidelného stravovacího, pohybového a spánkového režimu
  • sestavuje denní režim pro pracovní a víkendový den, čas pro učení, práci, pohyb, zábavu, odpočinek a spánek podle vlastních potřeb i s ohledem na oprávněné nároky jiných osob a s dodržením platných doporučení
  • vnímá adekvátní denní režim jako pozitivní opatření podpory zdraví
  • dává do souvislosti rizika nevhodného denního režimu a jeho dílčích aspektů s rozvojem nemocí
  • posoudí, nakolik každodenní aktivity mohou ovlivňovat jejich tělesné zdraví i psychickou pohodu
  • samostatně plánuje svůj denní režim, zařazení každodenních činností diskutuje s ohledem na podporu zdraví 
  • aplikuje zásady zdravého životního stylu při úpravách vlastního denního režimu

Očekávané výsledky učení