na základě pokusu popíše faktory ovlivňující základní životní procesy v organismech včetně člověka

CAP-PRI-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Možné faktory mohou být např. světlo, voda, koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého, pH, tělesná zátěž, teplota. Základními životními procesy rozumíme např. růst, dýchání, fotosyntézu, tep, dechovou frekvenci, trávení. OVU zahrnuje také vnímání a reakce organismu.

OVU umožňuje pochopit klíčový koncept oboru a současně umožňuje zkoumat jevy v každodenním životě a provádět jednoduché bádání a vysvětlování závislosti na podmínkách prostředí. Podporuje hledání podobností mezi člověkem a ostatními živými tvory.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s informačními zdroji a přiřadí faktory (světlo, voda, koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého, pH, tělesná zátěž, teplota) ovlivňující životní procesy k těmto základním procesům (např. růst, dýchání, fotosyntéza, tep, dechová frekvence, trávení)
  • navrhne sám nebo ve skupině pokus, kde zvolí konkrétní biologický proces, proměnné (faktor) a způsob provedení, vybere vhodné pomůcky a postup
  • provede pokus se živým organismem, zaznamená data, zpracuje je nebo zobrazí s pomocí vhodných digitálních technologií
  • interpretuje výsledky a porovná je (v rámci třídy, s informačními zdroji)
  • zjištění zobecní, formuluje doporučení na základě získaných poznatků pro péči o vlastní zdraví, pro pěstování rostlin, chov živočichů apod.

Očekávané výsledky učení