na základě pokusu popíše faktory ovlivňující základní životní procesy v organismech včetně člověka

CAP-PRI-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Pro postupné kroky: navrhne sám nebo ve skupině pokus, kde zvolí konkrétní biologický proces, proměnné (faktor) a způsob provedení, vybere vhodné pomůcky a postup; provede pokus s živým organismem, zaznamená data, zpracuje nebo zobrazí je s pomocí vhodných digitálních technologií; interpretuje výsledky a porovná je (v rámci třídy, s informačními zdroji); zjištění zobecní, formuluje doporučení na základě získaných poznatků pro péči o vlastní zdraví, pro pěstování rostlin, chov živočichů apod.

  • v rámci badatelského protokolu si vede srozumitelné záznamy o vybraném tématu bádání - představuje výzkumnou otázku, hypotézu, zvolený badatelský postup, závěry, které porovnává se svojí původní hypotézou
  • doloží fotodokumentací/videodokumentací zachycující průběh a výsledky bádání
  • prezentuje postup a výsledky bádání před spolužáky a učitelem
  • odpovídá na otázky spolužáků a učitele k postupu a výsledkům bádání a aktivně diskutuje o významu získaných poznatků

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Úkolem žáků je ověřit pomocí vlastního bádání jednu z vybraných výzkumných otázek týkající se životních projevů rostlin.

  • Žáci si navrhují či vybírají jednu z výzkumných otázek týkajících se vlivů prostředí na růst a vývoj rostlin. Otázky mohou zahrnovat vliv světla, vody, teploty, kyslíku nebo dalších faktorů prostředí na růst a vývoj rostlin.
  • Každý žák navrhuje experiment, který umožní odpovědět na zvolenou výzkumnou otázku. Definují proměnné, způsob měření a postup experimentu. Postup bádání zaznamená do badatelského protokolu.
  • Žáci realizují své experimenty podle navržených postupů. Zaznamenávají data o růstu rostlin, změnách v barvě listů, nebo dalších pozorovaných jevech. Fotografie nebo videozáznamy dokumentují průběh experimentu.
  • Každý žák připraví prezentaci, ve které shrne svou výzkumnou otázku, postup bádání a získané výsledky. Použije přitom vlastní fotodokumentaci nebo videozáznamy.
  • Žáci prezentují své výsledky před ostatními spolužáky a učitelem. V prezentaci vysvětlují svůj experiment, zdůvodňují svá rozhodnutí a diskutují o významu získaných poznatků.