vytvoří model, kterým popíše přeměny látek v lidském těle

CAP-CHE-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Tvorba modelu, tj. zjednodušení komplexní reality, představuje pro žáky výzvu, ve které mohou rozvíjet své kreativní a kritické myšlení. Ke zdárnému naplnění tohoto cíle je ovšem nezbytné, aby se žák seznámil se základními procesy zjednodušeného metabolismu základních živin a jejich vzájemných přeměn a popsal roli kyslíku v celém tomto procesu. Dále pak žák porovná jednotlivé složky potravy z energetického hlediska, což mu umožní porozumět tomu, jak se chovat v situacích, kdy je třeba dodat energii rychle, a současně pochopit, jak jednotlivé složky potravy přispívají k celkovému příjmu energie za den. Současně žák identifikuje hlavní odpadní produkty metabolismu a uvede příklady a význam jednotlivých prvků, iontů a sloučenin důležitých pro správné fungování lidského těla. Detailnější porozumění fungování vlastního těla se žákovi dostane studiem funkce a vlastností významných biomolekul, např. enzymů, hormonů a nukleových kyselin. V rámci tohoto výstupu se žák seznamuje s vybranými zástupci alkaloidů, omamných a psychoaktivních látek.

Výstup je zásadní pro porozumění důležitosti vyvážené stravy i pro porozumění fungování organismu. Tento kontext nabízí i na datech založené posuzování různých mediálních sdělení.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede příklady a význam vybraných prvků, iontů a sloučenin důležitých pro správné fungování lidského těla
  • identifikuje hlavní odpadní produkty metabolismu a vysvětlí jejich další koloběh
  • porovná jednotlivé složky potravy z energetického hlediska (rychlost odbourávání, množství energie)
  • popíše metabolismus základních živin
  • vysvětlí funkce enzymů a hormonů v lidském těle
  • popíše účinky a rizika zneužívání alkaloidů a omamných a psychoaktivních látek (drogy)

Očekávané výsledky učení