zhodnotí vliv podmínek prostředí na životní funkce a projevy vybraných organismů na základě vlastního pokusu

CJS-CJS-004-ZV5-016
divider

Popis a zdůvodnění

Žák by měl být schopný zkoumat a případně s pomocí jednoduchých měřidel měřit podmínky daného místa v daném čase (např. teplotu vzduchu, vody a půdy, množství světelného záření, proudění vzduchu, složení půdy, množství a charakter potravy). Tyto podmínky zkoumá v různých lokalitách, případně tyto podmínky mění ve svých experimentech. Na základě zjištěného působení vlivu podmínek prostředí na živé organismy porovnává, jak tyto podmínky a jejich proměny ovlivňují organismy v krátkodobém (v daném období) i dlouhodobém (v průběhu roku) horizontu.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na základě zkušenosti popisuje podmínky nezbytné pro živé organismy žijící v různém prostředí
  • pozoruje fenomény spojené se životními projevy živých organismů (transport vody rostlinami, rozdíly v osrstění, tvary zubů…)
  • na základě zkušeností a práce s informačními zdroji navrhuje, jak zkoumat vliv daných podmínek na život organismů pomocí pokusu
  • experimentálně zkoumá vliv jedné podmínky (množství vody, charakter potravy…) na život organismů
  • identifikuje možná přizpůsobení organismů proměnlivosti těchto podmínek
  • porovnává organismy žijící v podobném a naopak různém prostředí
  • hodnotí možné pozitivní i negativní dopady změny podmínek na život organismů
  • znázorní organismy a prostředí a výstižně zachytí vztahy mezi nimi a prostředím

Očekávané výsledky učení