vytvoří model koloběhu vody v přírodě a zahrne do něj vliv činnosti člověka

CAP-CHE-002-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výstup je postavený na koloběhu vody coby integrujícího fenoménu v přírodních vědách. Samotný cyklus tvoří kostru vyučovacích jednotek, které se vztahují k jeho jednotlivým částem, tj. týkají se problematiky kapalné vody, jejích druhů, složení, znečištění, jejího využití a významu. V této oblasti je pak silný přesah do problematiky půdy. Skupenské přeměny vody na led a naopak přinášejí koncept tuhnutí a tání, hustoty a zpět složení vody ze submikroskopického hlediska. Vypařování a zpětně kondenzace nabízejí prostor pro témata chemie atmosféry a jsou propojitelné s problematikou vzduchu.

Voda coby nejběžnější rozpouštědlo na Zemi je jedním z přirozených kontextů, které umožňují nahlédnout celou řadu témat, v nichž hraje chemie zásadní roli.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše hlavní fáze přirozeného koloběhu vody v přírodě
  • uvede příklady znečištění vody a možnosti její recyklace
  • vysvětlí rozdíl mezi úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod a popíše jejich princip
  • schematizuje jednotlivé fáze koloběhu vody a uvede příklady interakcí činnosti člověka s přirozeným koloběhem
  • rozliší jednotlivé druhy vody podle jejího původu, účelu a složení a vysvětlí důležitost a postupy jejího čištění
  • vysvětlí příčiny vzniku vodního kamene a navrhne postup jeho odstranění
  • vhodně argumentuje v otázkách spojených se zásobami pitné vody na planetě z pohledu dostupnosti, kvality jejích zdrojů, znečištění a opětovné recyklace
  • uvede pozitivní příklady, případně i možnosti zlepšení udržitelného hospodaření s vodou ve vlastní domácnosti
  • s využitím dat porovná množství vody potřebné k přípravě vybraných zemědělských a průmyslových produktů (water footprint)

Očekávané výsledky učení