hodnotí význam minerálů, hornin a půdy na základě zkoumání jejich vlastností a práce s informačními zdroji

CAP-PRI-005-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

Žák využívá různé určovací pomůcky a postupy k rozlišení okem pozorovatelných i nepozorovatelných vlastností vybraných minerálů a hornin.

U půdy je důraz kladen na zkoumání snadno pozorovatelných vlastností (propustnost, zrnitost, barva – obsah organické složky, struktura, přítomnost půdních bezobratlých). OVU zahrnuje abiotické a biotické faktory, které ovlivňují proces vzniku půdy, její vlastnosti a jsou charakteristické pro rozmanitost různých typů ekosystémů na Zemi a možnosti využití půdy člověkem, opatření k ochraně půdy (preventivní opatření proti erozi, zákonná ochrana půd při stavební činnosti a plánování staveb).

OVU umožňuje žákům pochopit význam půdotvorných procesů a půdy pro udržitelnost a rozmanitost života na Zemi. Rozvíjí základní badatelské dovednosti žáků. Umožňuje žákům praktické seznámení s vlastnostmi minerálů a hornin významných pro jejich určování i praktické využití.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na konkrétních příkladech minerálů, hornin a půdy popíše některé pozorovatelné vlastnosti (optické vlastnosti minerálu, viditelnou strukturu horniny a půdy)
  • s využitím dalších pomůcek a postupů zkoumá jejich další vlastnosti (např. tvrdost, rozpustnost a hustotu minerálů; soudržnost a rozpustnost hornin; propustnost půdy, přítomnost půdních bezobratlých a organické hmoty), na základě kterých vybrané minerály, horniny a vzorky půd porovnává a určuje
  • možný výskyt zkoumaných minerálů, hornin a půd hledá na mapě České republiky – využívá různé typy map (základní geografická mapa, geologická mapa, pedologická mapa)
  • pozoruje a vyhodnocuje pozorování a pokusy zaměřené na půdu jako živou složku přírody a na její význam pro uložení uhlíku a zásobárny vody (obsah organické složky, přítomnost půdních organismů a jejich vzájemné vztahy, role různých skupin organismů pro procesy v půdě)
  • s využitím různých informačních zdrojů včetně digitálních se seznamuje s dalšími metodami, které se používají pro zkoumání minerálů, hornin a půdy
  • na základě zjištěných vlastností a práce s informačními zdroji odvozuje jejich význam v přírodě (např. odolnost vůči zvětrávání a vznik různých skalních útvarů, jeskyní; u půd význam vlastností pro utváření specifických podmínek prostředí – např. rašeliniště, role půdy jako zásobárny uhlíku) a pro člověka (např. významné rudy, drahé kameny, stavební kámen; u půd vhodnost pro využití v zemědělství a odolnost vůči erozi)

Očekávané výsledky učení