ilustruje roli energie v běžném životě a kvalitativně i kvantitativně s ní pracuje, včetně finanční stránky

CAP-FYZ-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

OVU propojuje energii s běžným životem žáků – spotřebou domácnosti, energetickou hodnotou potravin, „výrobou“ elektrické energie apod. V případě potřeby může učitel pracovat s modelovou domácností, nikoli s reálnými domácnostmi žáků.

OVU pomáhá připravovat žáky na roli poučeného a odpovědného občana. Cílem je to, aby si žák uvědomoval cenu elektřiny a dalších energií, uměl přibližně určit spotřebu daného elektrického přístroje za určitou dobu používání atd. Současně se žák seznámí s principem získávání elektrické energie v různých druzích elektráren.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • určí celkovou spotřebu elektrické energie domácnosti, spotřebu tepla v domácnosti a energii, kterou získává člověk ze stravy; zjistí, kolik domácnost za energie platí dodavatelům
  • chápe souvislost spotřeby energie s účinností jednotlivých strojů a přístrojů, dokáže kvalitativně i kvantitativně posoudit efektivitu využití různých přístrojů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí
  • popíše fyzikální princip získávání elektřiny v jednotlivých druzích elektráren (včetně jaderné elektrárny a principu jaderné fúze), a ilustruje tak zákon zachování energie
  • v souvislosti s dalšími přírodovědnými obory je vhodné zařadit i diskusi o energetické bilanci Země – neobnovitelné zdroje energie, skleníkový jev…

Očekávané výsledky učení