porovnává na základě pozorování rozmanitost živé a neživé přírody ve svém okolí

CJS-CJS-004-ZV5-015
divider

Popis a zdůvodnění

Zaměřujeme se na rozlišování základních prvků živé a neživé přírody. Na základě smyslového pozorování žák popisuje typické vlastnosti jednotlivých přírodnin (rostlin, hub, živočichů, minerálů, hornin), porovnává podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými přírodninami a skupinami přírodnin. Na základě reflexe vlastního zkoumání navrhuje charakteristiky pro skupiny pozorovaných organismů (např. dřeviny, savci, členovci).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zkoumá vlastnosti organismů a neživých přírodnin pomocí smyslového vnímání
  • chová se ohleduplně při kontaktu se živými organismy jak k nim samotným, tak k jejich životnímu prostředí
  • zaznamenává a popisuje své smyslové pozorování
  • porovnává shody a rozdíly mezi pozorovanými přírodninami
  • určuje pozorované přírodniny pomocí určovacích klíčů a atlasů
  • vyvozuje vlastnosti typické pro daný organismus a neživou přírodninu
  • vyvozuje vlastnosti společné pro danou skupinu organismů a neživé přírodniny
  • třídí organismy a neživé přírodniny do základních skupin
  • aplikuje osvojenou terminologii (poznatky) při zkoumání svého regionu (okolí školy)

Očekávané výsledky učení