vysvětlí, jak vzhled, chování a další vlastnosti vybraného organismu souvisejí s jeho vývojem a umožňují mu přežít, rozmnožit se a předat jeho geny do dalších generací

CAP-PRI-004-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

OVU zahrnuje prozkoumávání stavby těla organismů i jeho chování (etologie) a variabilitu v rámci druhu. U člověka zahrnuje specifika lidského těla (barva kůže, nepřítomnost srsti na kůži, pocení, rozdíly ve výšce…). Dále je zaměřený na práci s vyobrazením evoluce s příklady proměn jednotlivých znaků. Věnuje se evoluční historii druhu (působení přírodního výběru, postupné adaptace na aktuální změny v prostředí atp.). Pojem evoluční fitness (použitý v postupných krocích) zde vyjadřuje schopnost konkrétního jedince předat své geny dalším generacím, což většinou znamená dožít se reprodukčního věku a úspěšně přivést na svět zdravé potomky. Fitness v širším pohledu umožňuje také vysvětlení altruistického chování vzhledem k příbuzným. U člověka se kromě anatomických a fyziologických přizpůsobení věnuje také spolupráci, schopnosti dlouhodobého plánování a sdílení technologií.

Výstup umožňuje žákovi pochopit vlastnosti a chování organismů v přírodě. Podporuje zvídavost a evoluční myšlení, kdy žák hledá za pozorovaným znakem evoluční historii druhu (působení přírodního výběru, postupná adaptace na aktuální změny v prostředí atp.). Zároveň se žák učí přemýšlet o možných scénářích budoucího vývoje daných druhů včetně vyhynutí. Výstup žákovi umožní lépe pochopit možné důsledky, které může mít změna klimatu a krajiny na přírodu. Výstup vede žáka ke kladení otázek.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se se způsobem života různých organismů (včetně člověka) a hledá znaky, kterými jsou organismy na daný způsob života a k daným podmínkám prostředí přizpůsobené
  • na základě různých konkrétních příkladů pojmenuje předpoklady, které umožňují evoluci (vnitrodruhová rozmanitost, přirozený výběr, adaptace)
  • popisuje znaky a odhadne jejich účel a způsob života daného organismu na základě porovnání s jinými evolučními liniemi (s oporou vyobrazení těchto linií a proměňujících se znaků)
  • pokusem nebo pozorováním ověří, že získané vlastnosti se obvykle nedědí
  • získané vlastnosti odliší od zděděných a vysvětlí pojem evoluční fitness jedince (biologická zdatnost)
  • porovnává možné scénáře k dalšímu přizpůsobení změně podmínek nebo návrhy na jejich překonání změnou chování (u člověka také díky spolupráci, schopnosti dlouhodobého plánování a sdílení technologií)

Očekávané výsledky učení