rozpozná předsudky a stereotypy v komunikaci a jednání a zaujímá k nim kritický přístup

CAS-VKO-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Stereotypy a předsudky vznikají jako myšlenkové a emocionální zjednodušování světa kolem nás. Souvisejí se zobecňováním, přebíráním mínění jiných lidí, s prvním dojmem, s emocemi, jsou často kulturně nebo společensky podmíněné. Stereotypy a předsudky mohou být národnostní, etnické, politické, náboženské, třídní, genderové, sociální nebo jiné povahy. Stereotypy a předsudky mohou vést k narušení mezilidských vztahů, k diskriminaci, k sociálnímu napětí, izolaci jedince nebo skupiny lidí, mohou být předpokladem pro protiprávní jednání. Proto je důležité, aby žák rozpoznával předsudečné a stereotypní vyjadřování ve svém okolí, v médiích a na sociálních sítích a aby reflektoval vlastní názory a postoje, které by mohly ke vzniku předsudků a myšlenkových stereotypů přispívat. Klíčové je to, aby měl žák možnost setkat se s někým, kdo má odlišné názory nebo postoje, a získával prostřednictvím těchto setkání dovednosti, jak s předsudky a stereotypy pracovat.

Práce s předsudky a stereotypy pomáhá vytvářet inkluzivní a respektující prostředí nejen ve škole, ale i ve společnosti. Žáci se učí přijímat a respektovat odlišnosti mezi sebou a mezi ostatními. Práce s vlastními předsudky a stereotypy přispívá k tomu, aby se žák stal informovanějším, zodpovědnějším i empatičtějším. To vede k lepšímu porozumění, toleranci a spolupráci mezi nejrůznějšími skupinami lišícími se kulturně, sociálně či etnicky.

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • uvádí příklady předsudků a stereotypů
 • vysvětlí, jak předsudky a stereotypy vznikají
 • rozlišuje obecné výroky od individuálních zkušeností
 • klade otázky, které pomáhají odhalovat předsudky nebo stereotypy
 • vysvětlí, jak mohou předsudky a stereotypy ovlivnit chování, jednání a rozhodování lidí
 • identifikuje své vlastní předsudky a stereotypy
 • rozeznává různé typy osobností ve svém okolí, pojmenuje, v čem se liší, a navrhne vhodný způsob komunikace s nimi
 • setkává se s lidmi z odlišných sociálních, náboženských, etnických, věkových či jiných skupin (např. domov seniorů, živá knihovna) a získanou zkušenost reflektuje
 • sdílí, co je pro něj obohacující a co je obtížné při setkávání s jinými lidmi a jak prakticky projevuje respekt k rozmanitosti ve společnosti
 • analyzuje informace získané z médií a online zdrojů z pohledu předsudků a stereotypů

Očekávané výsledky učení