reflektuje svůj vztah k sobě a druhým, uplatňuje sebepoznání a zpětnou vazbu ve svém jednání

CSP-OSV-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na komplexní uvědomění a reflexi sebepojetí, které zahrnuje sebepoznání (kdo jsem), sebehodnocení (jaký mám vztah k sobě), seberegulaci (jak kontroluji a ovládám své chování a jednání), seberealizaci (co dokážu, jak jednám) ve fyzickém a digitálním prostředí. Žák s tématem pracuje prostřednictvím celostního poznávání sebe sama (osobnostních vlastností, dovedností, emocionality, zažitých projevů chování, potřeb, hodnot, vztahů aj.) a identifikace svých silných stránek a výzev pro svůj další rozvoj. Seznamuje se s různými způsoby sebepoznávání, které může dál rozvíjet. Reflektuje projevy, příčiny a důsledky sníženého sebevědomí a sebepřeceňování v chování. 

Kontinuální rozvoj sebepojetí, uvědomění si toho, kdo jsem, jaký mám vztah k sobě a druhým, podporuje wellbeing, úspěšné zapojení ve společnosti i světě práce. S tématem je potřeba zacházet citlivě a v bezpečném prostředí.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvědomuje si sám sebe (temperament, emocionalitu, vlastnosti, dovednosti, typické projevy chování, zájmy, potřeby, hodnoty), své silné stránky a příležitosti k rozvoji
  • vyzkouší způsoby poznávání sama sebe (prostřednictvím sebereflexe a zpětné vazby od druhých v různorodých situacích)
  • reflektuje přínosy a zkušenosti z různých příležitostí k sebepoznávání
  • navrhne řešení v modelových dilematických situacích včetně způsobů využívání silných stránek osobnosti  
  • reflektuje v modelových situacích, jaké faktory ovlivňují vztah k sobě samému a vztah k druhým a možné důsledky příliš nízkého nebo vysokého sebevědomí
  • charakterizuje své chování a jednání a účinné možnosti jejich regulace a změn v souvislosti s fyzickým a digitálním prostředím

Očekávané výsledky učení