využívá osvojené postupy, prostředky a metody taneční a pohybové výchovy k vlastní tvorbě, sebepoznávání a k osobitému pohybovému a tanečnímu vyjadřování

UAK-HTD-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prohlubuje získané taneční a pohybové dovednosti a zručnosti, a kultivuje tak svůj pohybový a taneční projev. Metodami tvořivé taneční výchovy (pohybový výzkum, taneční improvizace, tvorba) žák prohlubuje schopnost využívat vlastní tělo jako osobitý vyjadřovací prostředek a nástroj k sebepoznávání. V tanečním projevu využívá pohybové možnosti jednotlivých částí těla s respektem k osobním fyzickým dispozicím. Obohacuje svůj taneční projev tím, že rozvíjí schopnost vnímat a aktivně používat prostorové, časové a dynamické aspekty pohybu (přesnost v rytmu, rychlost a trvání pohybu, prostorovou orientaci, směr pohybu, prostorovou úroveň, dynamické kvality pohybu, propojení pohybu s hudbou).

Tvůrčím záměrem v TPV je tvorba tanečního tvaru (kompozice, choreografie, improvizace). V taneční tvorbě žák rozvíjí schopnost spolupracovat ve skupině a komunikovat se spolužáky pohybem svého těla. V tvůrčím procesu žák zkoumá témata inspirovaná vlastním zážitkem, hudbou, svou fantazií, literaturou, výtvarným dílem, filmem apod. Součástí procesu tvorby je také její prezentace a následná reflexe, ve které se žák učí pojmenovávat své dojmy, zkušenosti a prožitky, rozeznat momenty, které se žákovi nebo skupině (ne)podařily a které ho motivují k další tvůrčí činnosti. V diskusi vyjadřuje své porozumění tanečnímu/pohybovému vyjádření, naslouchá ostatním a respektuje jejich pohledy a názory.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • využívá své tělo a jeho pohybové možnosti jako výrazový prostředek ve svém tanečním projevu a ve vlastní taneční tvorbě a jako nástroj sebepoznávání
 • prohlubuje své pohybové a taneční dovednosti na základě osvojených anatomických znalostí a zákonitostí funkční pohybové koordinace, přirozeného a ekonomického pohybu
 • respektuje vlastní fyzické dispozice ve svém tanečním projevu
 • rozvíjí svou pohybovou kreativitu, v pohybovém výzkumu objevuje možnosti pohybového sebevyjádření a vlastní taneční tvarosloví (svůj pohybový slovník)
 • užívá a kombinuje objevené taneční tvarosloví v taneční kompozici/etudě/improvizaci
 • vybírá náměty pro vlastní taneční tvorbu, které vycházejí z jeho vlastních zkušeností, prožitků, představivosti, fantazie či z jiných oborů, nejen uměleckých (např. hudební skladba, poezie, výtvarné dílo, přírodní jevy, matematický vzorec)
 • v tvorbě zkoumá i další výrazové prostředky, které s ní souvisejí (např. navrhuje kostým, vyhledává hudební skladbu pro svůj tanec, vytváří vlastní hudební doprovod)
 • v tvůrčím procesu využívá jemu dostupné digitální záznamové technologie (aplikace v mobilním telefonu, tabletu)
 • v reflexi vyjádří rozdíl mezi prožitkem ze samostatné a skupinové tvorby nebo interpretace 

Očekávané výsledky učení