získává a rozvíjí prostřednictvím tvůrčí experimentace, her a cvičení mluvní, hlasové a vokální, instrumentální, pohybové a taneční dovednosti i dovednosti související se skupinovou tvorbou a interpretací

UAK-HTD-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Umělecké vzdělávání provázejí aktivity, při nichž si žák formou různých řízených činností, experimentace a her buduje dovednosti, které jsou potřebné pro samostatnou a skupinovou tvorbu a interpretaci. V tomto oboru oblasti UaK jde hlavně o dovednosti zaměřené na celostní (psychosomatický a múzický) rozvoj (práce s dechem, hlasem, mluvou, hudebními nástroji, hry a cvičení na vnímání rytmu, těla a pohybu, dovednosti související s partnerskou a skupinovou spoluprací apod.). Význam těchto dovedností často přesahuje do jiných oblastí žákova života – rozvíjejí komunikativní dovednosti, učí řešit situace jiné povahy, hledat netradiční cesty, vytvářet si pozitivní vztah ke svému tělu, sobě samému, společenství apod. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně se zapojuje do tvůrčí experimentace, her a cvičení, pojmenuje svůj vztah k nim a zkušenost, kterou si z nich odnáší 
  • prostřednictvím her, cvičení a experimentace získává a rozvíjí návyky, techniky a dovednosti uplatnitelné v tvůrčích činnostech hudební, taneční a dramatické výchovy i mimo ně (rytmická cvičení, kreativní taneční a pohybové hry, zkoumání zvuků, tónů, hlasu, pohybu, prožitková anatomie, hry na vnímání prostoru, vlastního těla, mluvní cvičení a komunikační hry, jednoduché improvizace), specificky potom: 

- Hv: využívá tvůrčí experimentaci, hry a cvičení k rozvoji svého zpěvního hlasu, vnímání rytmu, zvuků a tónů a instrumentálních dovedností 

- TPV: prostřednictvím tvořivých tanečních a pohybových her, pohybového výzkumu a taneční improvizace získává a rozvíjí dovednosti pro taneční tvorbu, využívá zkušenosti z těchto aktivit k budování sebedůvěry, k sebepoznání a sebepřijetí 

- DV: prostřednictvím her, cvičení a experimentace získává a rozvíjí dovednosti pro tvorbu vycházející z postupů divadla (např. pohybové, hlasové, mluvní, komunikační dovednosti, dovednosti související s používáním sebe sama jako prostředku zobrazování a sdělování, dovednosti související s vnímáním prostoru, rytmu, dovednosti pracovat s předmětem a loutkou), rozvíjí osobnostně-sociální i tvůrčí dovednosti významné pro takovouto tvorbu i mimo ni (zejm. dovednosti pro partnerskou a skupinovou spolupráci)

  • koriguje pod vedením učitele na základě zkušenosti z her, cvičení a tvůrčí experimentace svůj mluvní, hlasový, pěvecký i tělesný a pohybový projev v různých situacích

Očekávané výsledky učení