rozpozná své vybrané osobnostní vlastnosti, silné stránky a zkouší uplatňovat sebepoznání ve svém jednání

CSP-OSV-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na sebepoznání žáka, podporuje jeho seberegulaci (jak kontroluji a ovládám své chování a jednání) a seberealizaci (co dokážu). S tématem žák pracuje prostřednictvím zkušeností, co se mu daří a jaké jeho vlastnosti mu k tomu pomohly, co by chtěl dokázat. V aktivitách zaměřených na sebepoznání rozvíjí vztah k sobě, sebedůvěru a sebepřijetí. 

Rozvoj sebepojetí, uvědomění si toho, kdo jsem, jaký mám vztah k sobě, co dokážu a jak jednám vůči sobě a druhým, má významnou preventivní funkci (podporuje wellbeing ve všech jeho složkách). Vytváří předpoklady pro plánování a ovlivňování svého budoucího životního směřování. Téma předpokládá citlivé pedagogické vedení v bezpečné atmosféře. 

Podpora psychosociální výchovy je ukotvená v Národním akčním plánu pro duševní zdraví 2020–2030 (MZ ČR, 2020), osobnostní rozvoj je prioritou v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023–2027 (MŠMT, 2023).

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenovává vybrané osobnostní vlastnosti a dovednosti a v rámci nich své silné stránky
  • na příkladu osobního pokroku rozpoznává, jaké osobnostní vlastnosti a dovednosti mu k jeho dosažení pomohly
  • zkouší využívat své silné stránky při zvládání běžných i náročných situací ve školním prostředí
  • navrhuje, co by chtěl ve školních nebo zájmových činnostech dokázat a jaké osobnostní vlastnosti a dovednosti k tomu potřebuje rozvinout nebo se naučit 
  • naslouchá zpětné vazbě k rozvoji svých osobnostních vlastností a dovedností, kterou dostává od druhých, a rozlišuje, s čím z toho (ne)souhlasí a proč
  • upravuje své chování na základě znalosti svých osobnostních vlastností a dovedností

Očekávané výsledky učení