Osobnostní a sociální výchova

divider

Vzdělávací obor Osobnostní a sociální výchova zahrnuje také etický a kariérový rozvoj žáků. 

Tento obor kontinuálně, průběžně na 1. a 2. stupni, systematicky a komplexně rozvíjí potřebné znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje, které explicitně podporují odolnost žáků vedoucí ke zvládání běžných i náročných životních situací. Rozvíjí praktickými, zkušenostními přístupy sebereflektivní, seberegulační a psychohygienické dovednosti, interakční, komunikační a prosociální chování. Základní psychosociální dovednosti jsou primární prevencí a základem pro duševní zdraví, podporují motivaci k učení a ve spojení s kariérovými dovednostmi odpovídají současnému celostnímu pojetí kariéry. Obor přispívá k sebepoznání a ke kvalitě života žáků. Podporuje sociálně-emocionální dovednosti, odpovědný přístup k sobě i druhým, k seberozvoji a celoživotnímu učení, k zapojení se v měnící se společnosti a světě práce. Specifikem oboru je to, že učivem je žák sám, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím běžné situace každodenního života, včetně těch budoucích. Obor vytváří prostor pro to, aby mohl žák v bezpečném prostředí a s oporou reflektovat, rozvíjet či regulovat způsoby prožívání a chování. Je místem zkoušení, objevování a získávání vhodných mechanismů reagování na vnitřní a vnější svět.

Obsah vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova je rozdělený do tří tematických okruhů:

  • Osobnostní rozvoj je zaměřený na sebepojetí žáka, sebepoznávání, zvládání stresu a náročných situací, koncentraci, podporu učení, sebeorganizaci a plánování vlastního rozvoje. 
  • Sociální a etický rozvoj se věnuje sociálně-emocionálním dovednostem, vnímání druhých lidí, komunikaci, sociální interakci a prosociálnímu chování.
  • Kariérový rozvoj se vztahuje k objevování, rozhodování a plánování ve vlastním kariérovém směřování, k hodnotám a příležitostem spojeným se světem práce. 

Na obou stupních jsou zohledněné individuální charakteristiky žáků a jejich zkušenosti, osobnostní a sociální vývoj, charakter třídy (skupiny) ad. Nedílnou součástí oboru je rozvíjení sebehodnocení žáků, práce s portfoliem pro zachycení osobního a kariérového pokroku a formativní zpětná vazba respektující individuální podobu učení. Ve výuce jsou využívány také dovednosti a znalosti žáků z neformálního vzdělávání. Vybraná témata mohou být v případě potřeby připravována ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm.

Obor Osobnostní a sociální výchova na 2. stupni navazuje a doplňuje se především se vzdělávací oblastí Člověk, zdraví a bezpečí (Tělesná výchova a Výchova ke zdraví a bezpečí), Člověk a společnost (Výchova k občanství), Umění a kultura a jim odpovídající obory a tematické okruhy na 1. stupni, podílí se na rozvoji klíčových kompetencí a pracuje s průřezovým tématem Péče o wellbeing.

Očekávané výsledky učení

Osobnostní rozvoj

Sociální a etický rozvoj

Kariérový rozvoj