zapojuje se do interakce ve skupině, rozpoznává svůj přínos a přínos druhých ve skupinové činnosti

CSP-OSV-002-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení se věnuje rozvoji sociálních dovedností žáka. Zaměřujeme se na základní formy sociální interakce, na základní role ve skupině, analýzu výhod a rizik kooperace a soutěžení v sociální interakci, budování postoje k nim. Směřujeme k pomáhajícímu a prosociálnímu chování a praktické etice.

Sociální interakce je běžnou součástí našeho života. Vzhledem k dynamice školní skupiny se žák neustále vyrovnává se změnami ve vývoji skupiny, mění se jeho role a zapojení a reaguje na tyto změny s ohledem na rozvíjení dovedností pro kooperaci. Žák se učí vnímat a chápat tyto změny, vhodně na ně reagovat, přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Rozvíjení dovedností pro kooperaci je tedy potřeba systematicky dlouhodobě posilovat, stejně jako pomáhající, prosociální a etické chování. Tím je také podporováno pozitivní sociální klima ve třídě, budování pozitivních vazeb vytváří bezpečné prostředí a důvěru mezi všemi aktéry.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně se zapojuje do skupinových činností a prostřednictvím dohodnutých postupů se podílí na vytváření atmosféry bezpečí ve skupině
  • v modelových situacích zažije situace kooperace a soutěžení, popíše jejich výhody a rizika 
  • pojmenuje situace, v nichž se projevuje prosociální chování 
  • zkouší v modelových situacích rozlišovat eticky vhodné a nevhodné chování
  • ve svém chování a jednání uplatňuje základní etická pravidla 
  • při práci ve skupině uvede případné nedostatky a problémy, které činnost skupiny ovlivňují
  • v interakci ve skupině projevuje respekt (např. přijetím názoru druhých, uznáním chyby a snahou o její nápravu) i asertivitu (např. vyjádřením a obhajobou svého názoru nebo vyjádřením svých potřeb) 

Očekávané výsledky učení