reflektuje své emoce a emoční prožívání druhých a využívá seberegulaci v interakci s druhým

CSP-OSV-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení rozvíjí u žáka vnímání vlastních emocí a emocí druhých, podporuje využívání vhodných způsobů seberegulace a zohledňování těchto poznatků ve volbě vhodných forem komunikace a dalších forem interakce s druhými. Regulace vlastních emocí a zohledňování emocí druhých ovlivňují osobní wellbeing, utváření a udržování různých typů vztahů s druhými. 

Rozvoj všímavosti ke svému prožívání a prožívání druhého podporují techniky a modelové situace, které pomáhají vyzkoušet si seberegulaci a citlivost v komunikaci. Rozvíjejí respekt k potřebám žáka i potřebám druhých a dovednost komunikovat vzájemně tyto potřeby. Tyto dovednosti také přispívají ke vnímání školy jako bezpečného místa.  

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje vlastní emoce a emoce druhých v různých situacích ve fyzickém a digitálním prostředí
  • aplikuje účinné techniky regulace svých emocí
  • v komunikaci vhodnými způsoby zohledňuje emoční prožívání komunikačního partnera (neverbální komunikací, vyjádřením porozumění emocím druhého, zřeknutím se konfrontace apod.)
  • v obvyklých i méně běžných modelových situacích popíše pravděpodobné emoční prožívání a potřeby jejich aktérů a svou volbu zdůvodní
  • na příkladu popíše možné příčiny a důsledky dlouhodobého neuspokojení základních lidských potřeb
  • ve spolupráci s dalšími žáky navrhne a vyzkouší konkrétní opatření k podpoře naplňování potřeby bezpečí ve školním prostředí

Očekávané výsledky učení