v tělesné výchově jedná v duchu fair play, respektuje při pohybových činnostech jiné žáky, jejich odlišné předpoklady a zájmy

CZB-TEV-002-ZV5-009
divider

Popis a zdůvodnění

Čestné jednání při TV (v duchu fair play) představuje na 1. stupni především pomoc, spolupráci, ohleduplnost a respekt k ostatním. Žák respektuje pohybovou úroveň jiných žáků, je schopný jim při realizaci pohybových činností pomoci a povzbudit je. 

Čestné soupeření v duchu fair play je jedním ze základních morálních přínosů tělesné výchovy a sportu. Uplatňování čestného jednání, vzájemné ohleduplnosti, pomoci a spolupráce při pohybových činnostech je významným přínosem TV pro rozvoj osobnosti žáka, který je přenositelný do běžného každodenního života. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvádí příklady čestného jednání (soupeření) i jeho porušování při pohybových činnostech 
  • respektuje potřeby a možnosti ostatních žáků 
  • předem se dohodne na spolupráci při týmových činnostech 
  • jedná při pohybových činnostech v duchu společně uplatňovaných pravidel 
  • všímá si a hodnotí jednání dalších zapojených aktérů (členů vlastního týmu, týmu soupeře, rozhodčích, diváků) 

Očekávané výsledky učení