naplňuje při pohybových činnostech některé olympijské myšlenky – čestné soupeření, respekt k odlišnostem, podpora znevýhodněných osob, ochrana přírody, uplatňování práv a povinností vyplývajících z různých rolí

CZB-TEV-002-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Fair play jednání na 2. stupni zdůrazňuje čestné jednání, spolupráci a vzájemnou pomoc, uplatňování práv a povinností při hrách a soutěžích, samostatné rozpoznávání situací, kdy je porušováno čestné jednání, respekt k pohybové úrovni jiných žáků, kdy odlišnost může vycházet ze sociálního či zdravotního znevýhodnění. Žák by si měl být vědomý toho, že k olympijským myšlenkám patří i ochrana přírody při pohybových činnostech, ochrana majetku a zdraví atd.

Jednání v duchu fair play je jedním ze základních morálních přínosů tělesné výchovy a sportu. Je významným přínosem TV pro celkový rozvoj osobnosti žáků, který je přenositelný do běžného každodenního života.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně uplatňuje v podmínkách školní TV čestné jednání v duchu fair play
  • upozorní na porušení práv a povinností při pohybových činnostech
  • uvede na příkladech ze svého okolí i z prostředí světového sportu dodržování a porušování fair play jednání
  • vysvětlí, k jakému porušení fair play jednání došlo, jaké jednání by bylo správné, jaký vliv může mít na okolí

Očekávané výsledky učení