zdůvodní svůj žebříček hodnot a způsoby jeho uplatňování v různých životních situacích

CAS-VKO-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vytvoří a zdůvodní svůj osobní žebříček hodnot, kterým se řídí ve svém životě. Popíše, jak tyto hodnoty ovlivňují jeho chování, rozhodování a postoje v různých životních situacích (např. etické dilema, kdy se někdo musí rozhodnout, zda zůstat věrný svým zásadám, nebo ustoupit kvůli tlaku druhých). Žák identifikuje klíčové hodnoty, které ho vedou a které považuje za nejvýznamnější (např. respekt k druhým, odpovědnost za vlastní činy, soudržnost s rodinou nebo ochrana životního prostředí). Tyto hodnoty následně hierarchizuje podle jejich důležitosti a předností (např. pokud si žák cení rodiny výše než materiálního bohatství, bude při svých rozhodnutích a jednáních klást důraz na rodinné vztahy a společenství, i kdyby to znamenalo obětovat finanční zisk). 

Vytvoření a porozumění osobnímu žebříčku hodnot je důležité pro dosažení životního naplnění a rozhodování v souladu s představami o vlastním životě. Očekávaný výsledek učení inspiruje žáky v oblasti hodnot a morálky, podporuje porozumění rozmanitosti, rozvíjí respektující přístup a přispívá k odpovědnému rozhodování. Hodnoty mohou poskytovat vodítko při stanovení osobních priorit (co chci, co nechci) nebo například v situacích, kdy nevíme, jak se rozhodnout nebo jak se zachovat. Sestavením životních hodnot a priorit žák poznává, co je v životě důležité, co méně důležité, co bude (musí) preferovat, aby dosáhl konkrétních životních cílů, aby jednal a rozhodoval se v souladu se svými přesvědčeními a možnostmi a také s ohledem na ostatní.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenovává životní hodnoty lidí
  • diskutuje o vlivu sociálního a kulturního prostředí na utváření hodnot různých skupin lidí
  • sestavuje z nabídky vlastní žebříček životních hodnot
  • zdůvodní svůj výběr životních hodnot
  • popíše, jak se prakticky žebříček hodnot odráží v různých situacích jeho života

Očekávané výsledky učení