uplatňuje efektivní strategie sociální komunikace a řešení konfliktu v modelových situacích

CSP-OSV-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na využívání různorodých typů komunikace s ohledem na sociální situace a jejich proměny (verbální, neverbální, činem) a na způsoby komunikace (respektující, pasivní, agresivní, manipulativní, asertivní). Podporuje uplatňování vhodných komunikačních strategií v běžných i náročných situacích a jejich zautomatizování, včetně jejich využívání při řešení konfliktů.

Komunikace je nedílnou součástí našeho života a komunikační vzorce, které jsme si zautomatizovali prostřednictvím životních zkušeností, nejsou vždy jen výhodné a prospěšné. Jejich kritická reflexe a změna vyžaduje čas a trénink v bezpečném prostředí. Podobně důležité je věnovat se i upevnění přirozeně osvojovaných komunikačních vzorců, které jsou respektující a podporují vzájemnou domluvu a spolupráci.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozliší u sebe i druhých projevy respektující a nerespektující komunikace (asertivní, agresivní, manipulativní, pasivní atd.)
  • na příkladu vysvětlí jednotlivé prvky verbální a neverbální komunikace (gesta, postoj, výraz, vzdálenost, dotyk, tón hlasu) a komunikace činem
  • popíše význam řeči těla v komunikaci a regulaci chování
  • dodržuje dohodnutá pravidla dialogu
  • používá techniky efektivní komunikace v běžných i méně obvyklých situacích týkajících se vzdělávání a vztahů s dalšími aktéry vzdělávání
  • v kooperativních aktivitách používá vhodné komunikační strategie v oblastech aktivního naslouchání, vyjednávání, řešení konfliktů
  • dodržuje etické normy chování a etikety v interakci s druhými

Očekávané výsledky učení