charakterizuje společenské role, do kterých se ve svém životě dostává, a posoudí, co pro něj znamená příslušnost k rodině, ke škole, ke kultuře, k náboženství, ke genderu, k obci, k národu, ke státu

CAS-VKO-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák identifikuje a popíše své role v rámci různých společenství (včetně digitálních). Žák charakterizuje, jaké vztahy má k jednotlivým společenstvím, a rozumí významu a vlivu těchto vztahů na jeho osobní rozvoj a společnost jako celek. Žák je schopný vyjádřit, co pro něj znamená být součástí jednotlivých společenství, jaké jsou jeho hodnoty v rámci těchto příslušností, a reflektuje, jaké jsou jeho zkušenosti v rámci jednotlivých rolí. Zároveň je žák veden k uvědomění, že se lidé, jejich osobnosti, způsoby života, potřeby i názory liší.

Společenské role a příslušnost k různým společenstvím mají zásadní vliv na formování našich hodnot, chování a osobnost. Pro žáky je důležité pochopit význam těchto sociálních skupin, aby se mohli aktivně zapojit do společnosti, rozvíjet své schopnosti a stát se zodpovědnými, empatickými a společensky uvědomělými jednotlivci. To jim pomůže vést vyvážený a naplňující život a přispět k pozitivnímu rozvoji společnosti jako celku. Základy kultury, tradic či víry a genderové identity jsou předávány také v rámci těchto společenství, čímž se udržuje kulturní kontinuita, která jedincům dodává pocit sounáležitosti a přináší radost ze sdílení zážitků s ostatními.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenuje různá společenství, do kterých náleží
  • charakterizuje různé společenské role, do kterých se může ve svém životě dostávat
  • zpracuje přehled (např. formou myšlenkové mapy), s kým je v sociální interakci
  • zmapuje svou identitu (kdo je, co ho formuje, jak se cítí v různých rolích, jaké jsou jeho hodnoty, přesvědčení)
  • rozpozná a uvede příklady, jak se příslušnost k rodině, ke škole, ke kultuře, k náboženství, k genderu, k obci, k národu, ke státu projevuje
  • na příkladech popíše, co tvoří digitální identitu a které postupy budování digitální identity považuje za vhodné/nevhodné a za bezpečné/rizikové
  • vyjádří (např. formou eseje, úvahy, prezentace, myšlenkové mapy) své myšlenky, pocity a zkušenosti ohledně identity a vztahu k různým společenstvím

Očekávané výsledky učení