zhodnotí pozitivní a negativní vliv technologického vývoje a zejména industrializace na život různých společenských vrstev v dějinách

CAS-DEJ-001-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Věda a technologie byly a jsou základním hybatelem společenského vývoje. Očekávaný výsledek učení umožní žákovi vytvořit si komplexní představu o postupném vývoji lidstva, osvojit si porozumění konceptům pokroku, úpadku a nezamýšlených dopadů. Celé problematice se nevěnuje jen z hlediska historického, ale zejména z hlediska aktuálních globálních výzev týkajících se životního prostředí a způsobu života.

Žák v rámci jednotlivých epoch zkoumá zásadní objevy, vynálezy a vědecké teorie a popisuje na základě práce s různými zdroji (texty, obrazy, statistické tabulky a grafy) jejich pozitivní a negativní důsledky. Definuje dopady inovací na složení společnosti a na jednotlivé společenské vrstvy (např. prohloubení společenských nerovností). Určí, jak konkrétně měnily vynálezy a objevy životní prostředí a jaké měly dopady na jednotlivé civilizace (včetně kolapsu a jejich zániku, resp. transformace). Zvláštní zřetel je kladen na nezamýšlené důsledky inovací (vznik zemědělství a nárůst populace, fosilní paliva a klimatická krize, sociální sítě a společenská fragmentarizace apod.) a příklady bránění prosazování inovací, jejichž důsledkem je polarizace společnosti a stagnace. Očekávaný výsledek učení lze realizovat jak chronologicky, tak tematicky (např. těžba a používání nerostů ve vývoji lidstva, různé kulturní a umělecké směry v běhu dějin, průběh válečných konfliktů a vliv použití různých zbraní).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zjistí informace o daném objevu, vynálezu či vědecké změně a osobách s nimi spojených
  • vytvoří si představu o tom, jak lidstvo žilo před objevem či používáním konkrétních vynálezů a jak po něm; oba způsoby života porovná
  • posoudí, zda v dané době dopadal vynález či objev stejně na různé společenské vrstvy a regiony, nebo zda se dopad lišil, popřípadě jak
  • hodnotí pozitivní či (a) negativní vliv objevu či vynálezu, posoudí vliv objevu či vynálezu na životní prostředí v historii a dnes
  • získá informace o tom, jak se v historii měnily názory na objevy a vynálezy a jejich vliv na životní prostředí, uvědomuje si, že v dané době nemusely být známé veškeré informace o dopadech, že hodnocení vývoje jako pokroku může být problematizováno poté, co objevy lidstvu přinesou nezamýšlené negativní dopady (např. uhlí, atomová energie, umělé hmoty, internet a elektronizace obecně)

Očekávané výsledky učení